El ple de Lloret vota avui les noves ordenances de civisme i via pública

El ple d’avui tracta les noves ordenances de civisme

Des del 1982 −és a dir, de 30 anys ençà−, Lloret de Mar regulava la conducta a la via pública mitjançant l’Ordenança de Policia de la Via Pública. En els últims anys, aquesta Ordenança de Policia de la Via Pública ha anat incorporant diferents modificacions i, arran dels aldarulls del mes d’agost, es va plantejar la necessitat de substituir aquesta normativa per dos textos normatius nous: un de regulador de les conductes a l’espai públic (ordenança de civisme i convivència ciutadana) i un altre de regulador de la utilització de la via pública amb finalitats lucratives o interessos particulars.

El dia 31 d’agost el ple va aprovar una sèrie de mesures que tenien per objectiu millorar la seguretat ciutadana i la qualitat turística de Lloret de Mar, i s’hi s’incloïa la redacció d’unes noves ordenances en matèria de via pública i convivència ciutadana que, en paraules de l’alcalde de Lloret, Romà Codina, «han de ser la base, una eina primordial per poder sancionar i penalitzar actuacions incíviques i que afectin a bona convivència ciutadana».

L’equip tècnic redactor, format per professionals de diferents departaments de l’Ajuntament de Lloret, va presentar l’esborrany d’aquestes noves ordenances a final d’any. Durant els primers mesos d’aquest 2012, el document ha estat objecte de debat a la comissió, formada pels portaveus dels diferents grups polítics.
Les ordenances que es presenten en el ple d’aquest vespre són fruit de les aportacions i del consens al qual s’ha arribat entre tots els partits. En aquest sentit, en el cas de l’Ordenança de Via Pública, s’ha decidit retirar l’article referent a les mostres comercials a fi de poder tirar endavant l’ordenança i evitar que aquest punt n’evités l’aprovació.

Prohibicions

L’ordenança de civisme i convivència ciutadana inclou, de manera definitiva, algunes de les prohibicions que es varen aprovar per decret d’alcaldia després dels aldarulls i en el ple extraordinari de 31 d’agost. Entre les mesures que es contemplen destaca la prohibició i sanció de les rutes d’oci conegudes com a pub tours o disco tours; l’oferiment, sol·licitud, promoció, negociació, acceptació directa o indirecta de serveis sexuals a l’espai públic; el consum de begudes alcohòliques a la via pública; la publicitat i exposició massiva de begudes alcohòliques de més de 20o; les promocions de «barra lliure», «2×1»,«happy hour» o «clubs cards».

En relació amb les conductes impròpies amb afectació de l’espai públic s’inclou la prohibició de dormir de dia o de nit en els vehicles i espais; orinar a la via pública: o practicar el balconing; i en un altre capítol, es prohibeixen les actituds vandàliques amb el mobiliari urbà. La contaminació acústica i de fums i olors també s’inclouen en les prohibicions.

L’escalat de sancions s’incrementa fins al màxim legalment permès i situa les faltes lleus fins a 750 €; les greus entre 750,01 a 1.500 €; i les molt greus de 1.501 € a 3.000 €.

L’Ordenança de Via Pública també inclou definitivament prohibicions ja preses a l’estiu de manera provisional com la publicitat manual dinàmica (propaganda en mà) o la instal·lació de màquines de venda automàtica de begudes i aliments a la via pública. Altres aspectes que regula la normativa són referents a la venda ambulant, retolació i numeració de vies públiques, guals, talls de carrers, taules i cadires, i activitats i esdeveniments a la via pública entre d’altres.

Si avui s’aproven les ordenances, s’iniciarà el període d’exposició pública per presentar al·legacions.