ERC de Blanes presenta una moció perquè l’Ajuntament treballi amb la banca ètica

Els regidors d'ERC, Àngel Canosa i Albert Sanz / JFG

Els regidors d’ERC, Àngel Canosa i Albert Sanz / JFG

Un dels elements bàsics en el programa electoral que portàvem a les eleccions municipals de 2015 va ser que l’Ajuntament vinculés la seva actuació fiscal, financera i de tresoreria amb pràctiques bancàries basades en l’ètics i el bé comú.

Ens sembla, doncs, en coherència, explorar la possibilitat que el ple de l’Ajuntament aprovi aquesta moció que demana justament que Blanes esdevingui una ciutat compromesa amb aquella banca que té un comportament social impecable, que no contribueix a desnonar la gent, que reverteix els seus beneficis en projectes nets que aporten valor afegit a la gestió dels diners, que són projectes empresarials cooperatius… Perquè la República es fa des dels ajuntaments i perquè el bé públic s’ha de dotar de bones praxis.

Text de la moció:

Àngel Canosa Fernàndez, com a portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Blanes, presenta la següent proposta de moció per a la seva deliberació i votació dins del plenari ordinari que correspongui.

Primer

Atès que les activitats i el desenvolupament econòmic no són èticament neutrals i que no sempre garanteixen l’equilibri i la justícia social, la sostenibilitat ambiental i l’equitat.
Atès que l’activitat de les institucions i inversions financeres té importants repercussions econòmiques i socials, com ha posat de manifest l’actual crisi econòmica, que afecten greument la vida i el benestar de les persones.

Atès que, a conseqüència d’aquesta crisi, s’han hagut de dedicar recursos públics per tal de salvar moltes entitats privades de base accionarial i això no ha suposat que flueixi el crèdit per reactivar una economia productiva i creadora d’ocupació ni tampoc que aquestes garanteixin drets fonamentals com, per exemple, el dret a l’habitatge.

Atès que en els darrers anys, en els països europeus amb majors índexs de benestar social ha anat augmentant la preocupació social, ciutadana i institucional per la destinació i finalitats de l’estalvi i per les inversions ètiques com a pràctica que compatibilitza l’activitat econòmica amb els beneficis socials i mediambientals.

Atès que l’objectiu principal de les institucions de finances ètiques és invertir l’estalvi de persones, col·lectius, empreses i administracions públiques en projectes viables d’economia social i solidària.

Atès que a Catalunya aquesta iniciativa social s’ha concretat particularment en la constitució de l’Associació “Projecte Fiare Catalunya” promoguda per diversos col·lectius, entitats i ajuntaments que té per objectiu donar a conèixer les finances ètiques i promoure la creació d’una entitat financera al servei de la societat i del desenvolupament social i sostenible,tot aplicant criteris ètics, basat en la participació activa dels seus associats i en la total transparència en les seves transaccions. Atès que a la vegada s’han instal·lat dins del territori català altres institucions incardinades dins de l’anomenada Banca Ètica.

Atès que la Banca Ètica té com a objectiu crear un instrument en mans de tota la ciutadania activa que li permet recuperar la gestió dels seus estalvis i adreçar-los cap a projectes i activitats que generin un impacte social positiu, és a dir, donar suport a empreses i entitats del Tercer Sector promotores de projectes socials, mediambientals, culturals i solidaris.

Atès que, en aquests moments, més de 20 administracions públiques locals d’arreu de l’Estat espanyol estan associades a l’Associació “Projecte Fiare”. I que en podem trobar centenars que són clients de diferents entitats de Banca Ètica.

Segon

Atès que s’ha constituït Fiare-Banca Ètica com una banca en règim de cooperativa europea que ja ha començat a operar, tant a Catalunya com a Espanya, sota els principis de la banca ètica, la transparència, la democràcia i la concessió de crèdit al servei de la justícia social i l’economia del bé comú.
Atès que l’Ajuntament hauria d’estar compromès en la defensa dels valors ètics, la sostenibilitat, el benestar social i la solidaritat.

Per totes aquestes raons es proposa al Ple de l’Ajuntament de Blanes l’adopció dels següents

Acords

1.- Que l’Ajuntament de Blanes iniciï els tràmits per a la formalització de l’adhesió a l’”Associació Projecte FIARE a Catalunya”, o a qualsevol altra entitat de Banca Ètica amb l’objectiu de donar suport a la implantació a Catalunya i, per extensió, a Blanes, d’una o diverses entitats financeres ètiques que facilitin el crèdit a iniciatives empresarials i projectes de tipus social, mediambiental, cultural o solidari.

2.- Que l’Ajuntament de Blanes comenci a operar bancàriament amb FIARE-BANCA ÈTICA, o alguna altra de les entitats que apliquen criteris de banca ètica i cooperativa, per gestionar el proper pressupost destinat a l’àmbit de Cooperació i Solidaritat i que estudiï fer extensiva de manera progressiva l’operativa d’altres regidories o àmbits
municipals.

3.- Que l’Ajuntament de Blanes promogui accions d’informació i difusió entre la ciutadania dels valors i beneficis que suposa la Banca Ètica per a l’economia del bé comú.

4.- Que l’Ajuntament de Blanes difongui entre els treballadors/es municipals els valors i els beneficis que suposa la Banca Ètica i la possibilitat d’operar amb aquest tipus d’entitat financera.