EUiA-ICV de Blanes demana un recàrrec del 50% en l’IBI dels pisos buits de particulars

  • Text de la moció que presentarà el grup municipal d’EUiA-ICV a l’Ajuntament de Blanes demà durant el ple de desembre

La crisi econòmica que estem vivint fa que hagi augmentat el nombre de persones que només poden accedir a un habitatge mitjançant el lloguer. Tot i la desacceleració de la construcció, el preu del lloguer no ha baixat com seria desitjable degut a l’augment de la demanda.

 

La presència de nombrosos habitatges desocupats de forma permanent genera tota una sèrie d’inconvenients. Per una banda, provoquen en molts casos una degradació de l’edifici on es troben i, quan n’hi ha molts de concentrats, fins i tot de certs barris. Per altra banda obliga a les ciutats a créixer de manera innecessària. Si s’aconseguís que bona part d’aquests pisos sortissin al mercat de lloguer, es produiria una racionalització del preu dels lloguers, facilitant així l’accés a l’habitatge de moltes persones.

La legislació actual en article 72.4 del R. D. Leg. 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, autoritza els ajuntaments a exigir un recàrrec de fins al 50% de la quota líquida de l’IBI als immobles de caràcter residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent.

Donat que a Blanes, a les ordenances fiscals no hi ha cap punt que reculli imposar un recàrrec del 50% de la quota liquida de l’IBI d’ús residencial i que el fet que no existeixi cap reglament en aquest sentit, ha impedit fins ara l’aplicació d’aquest punt de les ordenances fiscals, fet pel qual també es proposa elaborar i desenvolupar un reglament que permeti aplicar el punt anterior de les ordenances fiscals, necessari per a tal objectiu.

Joan Salmerón, portaveu del grup municipal d’EUiA-ICV

Cal que des de les administracions publiques es facin polítiques afavoridores de l’economia productiva i l’emprenedoria, generadores d’ocupació, desincentivant alhora aquelles que són de simple caire especulatiu.

Tanmateix, el present increment exponencial dels desnonaments a Catalunya i en especial a comarques gironines, motiva fixar especial atenció en els casos de propietat per part de les entitats financeres i bancaries dels pisos buits. Un dels motius per executar desnonaments és que, mitjançant aquests processos, els bancs aconsegueixen mantenir els seus beneficis del negoci hipotecari donat que els surt encara més a compte mantenir el pis buit i revendre’l a un nou propietari, que no reconvertir-los en un lloguer social per a la família desnonada.

Amb l’objectiu d’eliminar aquesta situació, es proposa estudiar la posada en marxa d’un recàrrec del 300% de l’IBI als pisos buits propietat de bancs i caixes, tal i com estan tirant endavant altres ajuntaments del país, amb l’opció de substituir aquest recàrrec per la incorporació d’aquests pisos a la borsa municipal de lloguer.

Per aquestes raons:

El Grup Municipal d’Esquerra Unida i Alternativa- Iniciativa per Catalunya Verds proposa a la consideració del Plenari l’adopció dels següents acords:

1. Que l’Ajuntament comenci a treballar en la redacció d’un reglament d’habitatges desocupats, que permeti definir exactament què es considera un immoble desocupat amb caràcter permanent, per de tal de poder aplicar el recàrrec sobre l’IBI a aquells habitatges que així es qualifiquin.

2. Incorporar la previsió del recàrrec de fins al 50% de la quota líquida de l’IBI als immobles de caràcter residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent.

3. Incorporar a les Ordenances Fiscals de Blanes un punt per establir un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles d’ús residencial que estiguin desocupats amb caràcter permanent, si concorren les condicions que es determinaran reglamentàriament.

4. Estudiar la possibilitat d’aplicar un recàrrec addicional del 300% en el cas que l’habitatge sigui propietat d’un banc o caixa i aplicar-ho en cas de viabilitat jurídica.