Document: Acord de govern a Blanes signat per ERC i BECP

L’alcalde de Blanes, Àngel Canosa (ERC), i el primer tinent d’alcalde, Jordi Urgell (BECP) / Ajuntament de Blanes

PUNTS D’ACORD INICIALS

1. La “base sisena” no pot superar en cap cas la despesa de la “base sisena” aprovada al 2015 més el percentatge de la part proporcional adaptada al nombre de membres de l’equip de govern.

2. No hi haurà cap figura externa remunerada de suport a l’Equip de Govern.

3. Es modificarà el ROM per fer que les entitats tinguin un major pes en els Plens.

4. Les tinences d’alcaldia seran repartides a parts iguals per a les dues forces signants.

5. Es constituirà una Comissió de seguiment del pacte, de caràcter polític, formada per dues persones de cada formació. Cap d’aquestes persones seran regidors/es.

6. En cap cas els partits de dretes de Blanes (Junts Per Blanes i Ciutadans) formaran part del nou Govern Municipal ni tindran cap mena de vinculació.

7. El pressupost municipal mantindrà sempre un esforç major en tot el relacionat amb la pobresa; amb un pes específic important per a solucions als problemes d’habitatge.

8. Com a tasca inicial i prioritària, s’elaboraran els projectes d’urbanització i millora dels barris de Valldolig i Els Pins (en la seva zona turística), així com la remodelació de la Plaça 11 de Setembre.

9. Els projectes de la Prefectura de policia i la piscina han d’iniciar-se de forma immediata, buscant el finançament intern o extern necessari per a fer realitat aquestes dues infraestructures.

10. S’ha d’adjudicar de forma immediata la contractació del Pla de Mobilitat, buscant el màxim de zones per als vianants, amb especial atenció al carrer Ample.

11. Remunicipalització dels contractes privatitzats que vagin vencent. Posada en marxa de l’empresa municipal per a gestionar aquestes municipalitzacions.

12. La taxa turística tindrà com a finalitat el turisme sostenible, responsable i de qualitat; així com la preservació, recuperació, desenvolupament i millora dels recursos, productes, infraestructures i serveis turístics. Recuperar una “taula”, amb la forma jurídica que es consideri oportuna, amb representació de tot el sector turístic blanenc i amb poder decisori a l’hora de la utilització de la partida econòmica

13. Es respectarà la llibertat de cada organització per a proposar, sempre com a Grup Municipal i no com a Equip de Govern, aquelles mesures del seu programa electoral que no formin part del programa comú de govern acordat.

14. Posicionament institucional contra la construcció-perllongació de la C-32.

15. Es treballarà per la promoció i expansió del mercat de la fruita.

PUNTS D’ACORD PROGRAMÀTIC

ADMINISTRACIÓ LOCAL

– Exigir els pagaments dels deutes de la Generalitat als ajuntaments per prestació de serveis i acords de cofinançament (escoles bressol i altres).

– Revertir les privatitzacions i recuperar els serveis públics privatitzats. Remunicipalitzar els serveis públics que s’han anat privatitzant en els darrers anys a mesura que vagin vencen les concessions.

– Exercir un major control sobre Aigües de Blanes, empresa que és pública en un 51% però està totalment controlada per la part privada.

– Implantació de l’administració electrònica

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA

– Impulsar les consultes populars ciutadanes, sotmetent a consulta popular els grans projectes o decisions que no hagin estat recollides en els programes electorals o que requereixin suport popular, així com aquelles actuacions en les quals es valori la necessitat de fomentar la democràcia participativa, sent aquestes de caràcter vinculant.

– Descentralitzar l’oficina del AMIC (Atenció Municipal Integral al Ciutadà) als barris perquè els ciutadans no hagin de desplaçar-se al centre per a fer els tràmits més elementals.

SEGURETAT CIUTADANA

– Construir les noves instal·lacions municipals de la Prefectura de la Policia Local, Protecció, dipòsit municipal, circuit d’educació vial, etc.

– Adequar i ampliar, durant els propers quatre anys, la plantilla de personal de la Policia Local, fins al nombre defectius necessaris per una població com Blanes.

– Crear la figura del Policia de Districte (agrupació de barris): Aplicar la nova Llei del Sistema de Policia de Catalunya, propiciant la comunicació entre la Policia Local i les Associacions de Veïns per aprofundir en els problemes concrets de cada barri i trobar solucions efectives i ràpides.

SERVEIS SOCIALS

– Augmentar les partides del pressupost dedicat a serveis socials: ajudes, subvencions, etc.

– Dotar al Departament d’Acció Social del personal necessari per a una població de la dimensió de Blanes, amb més de 38.000 habitants i amb unes problemàtiques semblants a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i no tan afins a les de les Comarques de Girona.

DONA I POLÍTIQUES DE DESIGUALTAT

– Crear la Regidoria d’Igualtat, i dotar-la dels recursos necessaris per desenvolupar la seva activitat

– Lluitar contra els delictes d´odi i discriminació als municipis. Continuar el treball de tolerància zero a qualsevol forma de racisme i xenofòbia, prioritzant la lluita contra els delictes d’odi i discriminació als municipis. Exercir l’acusació particular en els delictes greus vinculats a racisme, xenofòbia, masclisme, homofòbia, aporofòbia i altres expressions d’odi i discriminació, succeïts al municipi.

– Seguir amb la política d’aplicar i impedir que en la programació municipal d’activitats socials, lúdiques, esportives, etc. hagi continguts sexistes i eliminar la publicitat discriminatòria o denigrant cap a les dones be des dels suports publicitaris, publicacions i transports públics com no contractant amb mitjans privats que la mantinguin o potenciïn.

LLIBERTAT AFECTIVA–SEXUAL ( LGTBI )

– Donar a conèixer i fer efectiva des de l’Ajuntament, l’aplicació de la Llei 11/2014 de drets de les persones gais, lesbianes, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGBTI), mitjançant la formació en prevenció de l’homofòbia i transfòbia al personal al servei de l’ajuntament (agents de la policia local, treballadors/as socials, personal d’atenció al públic, etc.)

– Potenciar l’aplicació d’un protocol d’identificació, atenció i gestió de les situacions d’assetjament en els centres educatius, en el qual s’incloguin de forma explícita les situacions de discriminació i assetjament per motiu d’orientació sexual o identitat de gènere.

DRET A L’ HABITATGE

– Declarar Blanes ciutat Lliure de Desnonaments, compromesa i capdavantera en la lluita contra els desnonaments i contra l’emergència habitacional.

– Multar els pisos buits propietat de bancs i caixes, realitzar un cens d’habitatges buits permanent i posar en marxa mesures per tal que els propietaris el destinin a lloguer.

– Destinar el 30% del sostre dels edificis de nova construcció, (sempre ens referim a la construcció de grans edificis, no als particulars) i els sotmesos a rehabilitació integral a habitatges protegits de gestió pública i municipal. Els habitatges es destinaran a lloguers assequibles o socials, en funció dels ingressos de la persona o família beneficiària.

CULTURA DE PAU I SOLIDARITAT

– Proposem l’arrelament favorable a les persones migrades sense regularitzar, que no disposin d’un contracte de treball i que estiguin en situació de vulnerabilitat. Instem a les administracions competents i en concret a la Generalitat de Catalunya a emetre certificats d’esforç d’integració i l’informe positiu d’arrelament social per a aquelles persones que estiguin en situació de vulnerabilitat.

– Incrementar gradualment les ajudes solidàries de cooperació internacional fins a garantir el 0,7% del pressupost municipal, seguint les indicacions de l’ONU, amb l’objectiu d’arribar fins a l’1%.

– Garantir i facilitar l’obertura de la nova mezquita.

JOVENTUT

– Recuperar l’apertura de Morralla com a eix central de la dinamització del municipi.

– Recuperar el punt d’informació juvenil al carrer ample i compartir espai amb el tècnic de participació ciutadana.

– Potenciació de concerts i actes juvenils. Proposem un canvi de model en la contractació de músics i artistes per a les actuacions impulsades per l’Ajuntament, apostant pels grups de música local, les bandes, cobles i corals blanenques, així com,  artistes locals, amb l’objectiu de reduir despesa i fomentar la creació i promoció d’artistes locals.

CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ

– Ens comprometem a augmentar el pressupost del Departament de Cultura, especialment en el foment de la cultura.

– Implantar una xarxa de connexió WIFI municipal, seguint la normativa legal vigent. Dotar de cobertura de WIFI els espais públics de Blanes: places, platges, centres cívics, escoles, instituts i equipaments esportius.

– Elaborar el reglament de mitjans de comunicació.

ESPORTS

– Construir la Piscina Municipal com a primera prioritat en la finalització de la Ciutat Esportiva.

– Recuperar el Patronat d’Esports. Proposem recuperar aquest òrgan i que inclogui totes les entitats esportives de Blanes, dotant-lo d’un reglament de funcionament, aprovat per les mateixes entitats, que es reuneixi de manera periòdica, administri un pressupost propi, decideixi el calendari d’activitats, etc.

– Reparar les deficiències i fer un manteniment adequat dels equipaments del Camp de Futbol Pedro Alia (problemes a la zona d’oficines, robatoris, etc.).

EDUCACIÓ

– Integrarem als alumnes d’educació especial dins de l’oferta formativa i lúdica que realitza l’Ajuntament. Paral·lelament, potenciarem les trobades interescolars del municipi per a així fomentar la inclusió de tots els alumnes de Blanes

– Afavorir la cohesió social i lluitar contra l’abandó escolar, millorant l’oferta educativa amb eines com el reforç educatiu, horaris extraescolars i projectes de transició al treball en l’ESO.

SANITAT I SALUT PÚBLICA

– Demanar al Institut Català de Salut (ICS), que a tots dos ambulatoris (CAP) de Blanes (Centre-Mercat i Av. Europa – La Plantera) funcioni diàriament el servei d’urgències en horari nocturn.

– Exigir a Cat Salut i als seus proveïdors que es recuperin els serveis perduts a l’Hospital Comarcal de Blanes, i es reverteixin les retallades que afecten als ambulatoris de Blanes, a la població i els treballadors de l’àmbit de la sanitat.

– Exigirem la gratuïtat de les cadires abatibles de les habitacions del Hospital Comarcal de la Selva. Crear la Taula Municipal de Salut Pública que fiscalitzi els comptes i la gestió del servei de l’Hospital.

– Potenciar la presència i influència de l’equip de Govern al Consorci Sanitari per tal de defensar els interessos de la ciutadania blanenca.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

– Convertir el Carrer Ample en zona per als vianants. Limitar l’accés de vehicles només a transports públics i residents, i amb un horari fitat per a càrrega i descàrrega.

– Aplicar una moratòria per a les grans superfícies d’alimentació. A causa del gran nombre de supermercats en la nostra població, i per a protegir el petit comerç de proximitat, limitarem la construcció de noves grans superfícies d’alimentació.

TURISME

– Recuperar la figura del Patronat de Turisme (cal trobar la figura jurídica adient degut a que la figura de patronat no es possible), reconvertint i ampliant la Taula de Turisme, dotant-la de pressupost i capacitat decisòria.

– Reurbanitzar Vila de Madrid. Millorar el mobiliari urbà, enllumenat, voreres i  asfaltat.  Regularització de les terrasses amb un criteri homogeni. En definitiva millorar  la imatge del sector turístic.

ECONOMIA i HISENDA

– Limitar el sou màxim de l’alcalde i de la resta de membres de l’equip de govern conforme al nostre codi ètic.

– Elaborar els pressupostos amb la participació de la ciutadania.

– Destinar una part del pressupost municipal perquè els veïns i veïnes decideixin les prioritats d’inversió en el seu districte.

– Continuar reivindicant que el 100% dels ingressos de la taxa turística sigui per al municipi. Els ingressos d’aquesta taxa revertiran directament en aquest sector amb transparència i participació d’aquest.

URBANISME

– Millorar els equipaments i serveis municipals de tots els barris com l’asfaltat dels carrers, la il·luminació, l’eliminació de barreres arquitectòniques, el soterrament de línies elèctriques i la neteja, així com tenir cura del mobiliari urbà i les zones verdes.

– Donar una solució a l’accés al veïnat del Puig de la Dona i solucionar la problemàtica de la llum.

– Recuperar l’espai del Carles Faust per activitats, tant per el barri com per les entitats.

– Crear una comissió d’estudi per a trobar el millor ús pels terrenys de la SAFA i la zona de l’antic poliesportiu i camp de futbol.

MOVILITAT

– Recuperar i municipalitzar les concessions de les Zones Blaves i del pàrquing subterrani a mesura que vagin finalitzant els períodes de concessió. Ens comprometem a mantenir la gratuïtat de l’esplanada del pavelló.

– Recuperar les línies retallades al transport urbà, recuperant la línia 2, augmentant les freqüències de pas dels autobusos i adequant els horaris a les necessitats dels usuaris. Continuar el procés de mancomunació del transport urbà amb Lloret de Mar. Propulsar la creació d’una línia nocturna els caps de setmana.

– Millorarem els accessos per a persones amb mobilitat reduïda a les platges del municipi.

MEDI AMBIENT

– Potenciar la recollida selectiva i reduir la generació del rebuig que portem a l’abocador per arribar al objectiu fixat per l’Agència de Residus de Catalunya d’arribar al 60% de la recollida selectiva. Instal·lar més contenidors de recollida selectiva i ampliar la freqüència de recollida.

– Millorar la neteja viària amb més personal i maquinària, adaptant-se al creixement de la ciutat. Fer campanyes informatives, posant especial rellevància en aquells col·lectius que no en són coneixedors, per tal d’educar la gent i facilitar la convivència veïnal. Aplicar, en el cas que sigui necessari, les sancions corresponents.

– Seguir les directius de la Taula del Delta de la Tordera, protegir el litoral, garantir l’estabilització de la platja i disminuir la sobra explotació del aqüífer.

– Millorar la neteja de les rieres, per tal d’evitar plagues d’insectes, facilitar la circulació de les aigües pluvials i  evitar desbordaments puntuals. Proposarem algun mecanisme de contenció de plàstics als pluvials que arriben al mar a través de les rieres.

– Valoració i protecció extrema de les reserves naturals, els cursos fluvials, els deltes i estuaris i els interiors que actuen com a reservoris de biodiversitat a escala global, especialment per les migracions d’aus.

– Mantenir la negativa a l’ampliació de la C-32 i lluitar per a aturar-la, tal com va decidir la ciutadania de Blanes en la consulta realitzada.

ANIMALS DE COMPANYIA

– Fer complir l’actual Ordenança de Protecció, Control i Tinença d’Animals en el Municipi de Blanes i perseguir el maltractament animal.

– Crear una zona en cada districte on es puguin deixar lliures els animals de companyia.