Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de març

Ajuntament de Blanes

Se celebrarà demà dimecres 28 a les 18 hores a la Sala de Plens

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1.-  Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 23 de febrer de 2012.

2.-  Donar compte de resolucions judicials i d’altres temes d’interès municipal

Propostes d’acord de la Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni

3.-  Aprovació del Pla d’Ajust de l’Ajuntament de Blanes per al període 2012-2022, segons estableix el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, i el Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març.

4.-  Ratificar el decret d’alcaldia núm. 2012000431 de 15 de març de 2012, que reconeix obligacions favor de l’empresa FCC Medio Ambiente SA i aprova la liquidació del contracte.

5.-  Ratificar el decret d’alcaldia 2012000422 de 14 de març que reconeix obligacions de l’any 2011 i anteriors.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General d’Urbanisme

6.-  Expedient 000510/2012, relatiu a l’aprovació inicial de l’avantprojecte de l’Ordenança municipal reguladora del Soroll i les vibracions de Blanes i del nou Mapa de Capacitat Acústica.

7.-  Nomenament de representant en l’Associació Estimem les Ermites de Blanes.

8.-  Separació de l’Ajuntament de Blanes com a Patró de la Fundació Privada Orquestra Jove de la Selva.

9.-  Aprovació derogació Ordenança sobre Publicitat.

II Part de Control

10.-  Moció que presenta el grup municipal d’EUiA-ICV a petició del Comitè d’Empresa i Junta de personal de l’Ajuntament de Blanes per demanar que d’ingrés derivat de la vaga general del 29M es destina a causes socials.

11.-  Moció que presenta el grup municipal d’EUiA-ICV, per la posada en servei del tren Blanes-Girona dins les rodalies de Girona.

12.-  Moció que presenta el grup municipal d’EUiA-ICV per de rebuig a la pujada tarifària de l’ATM.

13.-  Precs i preguntes.