Moció d’ICV-EUiA de Blanes per exigir que la Generalitat pagui els seus deutes amb la ciutat

La moció es presenterà demà al ple de l’Ajuntament

El Grup Municipal de ICV-EUiA a l’Ajuntament de Blanes presentarà el proper dijous, durant la celebració del ple de l’Ajuntament de febrer, aquesta moció que reproduïm en la seva integritat:

Blanes, com molts d’altres municipis catalans, té grans dificultats econòmiques, degut a la crisi econòmica que patim, que comporta una disminució en el ingressos propis i la disminució de l’aportació de l’Estat a les nostres finances. A la disminució de les transferències de recursos als ajuntaments per part de l’estat, s’hi ha de sumar, en els últims mesos, la retallada dels fons i els retards en els pagaments dels deutes contrets per la Generalitat amb els ajuntaments. A Blanes aquest deute puja a la quantitat de 1.729.415 euros…

…i entre molts d’altres serveis, afecten a serveis tan necessaris i importants con l’atenció a les dones víctimes de violència de gènere, de suport a les famílies amb vulnerabilitat (famílies que han caigut en la pobresa extrema), recursos pel funcionament de les llars d’infants o el servei (tan necessari en temps de crisi econòmica) de foment i assessorament per la creació d’empreses.

Una situació que s’agreuja si es té en compte que els ajuntaments ja fa molts anys que estan portant a terme competències que no els són pròpies i assumint el seu cost. Els ajuntaments, l’administració més propera als ciutadans està atenent una sèrie de demandes sobre les quals no tenen una obligació legal de satisfer-les. Es tracta sobretot de la prestació de serveis vinculats a l’educació, la cultura, l’esport, la seguretat, la protecció civil i la promoció social. Els ajuntaments fan aquesta prestació de serveis per convicció i amb una vocació total per seguir responent a les necessitats reals de la ciutadania com a administració més propera i coneixedora d’aquestes.

Atès que les retallades del govern de la Generalitat agreugen el dèficit dels ajuntaments i qüestiona la viabilitat dels serveis provocant una afectació de la despesa corrent ordinària i un transvasament directe de l’endeutament de la Generalitat als ajuntaments.

Donat que s’han succeït diverses iniciatives parlamentàries que reclamen al Govern de la Generalitat fer públiques les dades sobre el deute de la Generalitat i abonar als ens locals, el deute que la Generalitat hi tenia pendent. En els casos que això no fos possible es va acordar fixar, un calendari per al pagament del deute de la Generalitat amb els ajuntaments que integrés el conjunt dels departaments i els seus organismes, dependents i vinculats.

Atès que en la reunió del “Consejo de Política Fiscal y Financiera” del dia 17 de gener de 2012, el Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques va proposar als Governs de les CCAA aprovar, de manera imminent, una línia ICO per a que aquestes puguin afrontar els seus pagaments més endarrerits i que, una part important d’aquests correspon a les seves transferències als Ajuntaments, els quals per aquest motiu tampoc poden complir amb els seus pagaments a proveïdors, molts d’ells autònoms i autònomes, micro i petites empreses, molts i moltes d’elles del mateix municipi.

Atès que aquests acords, a data d’avui, no s’han complert i per aquestes raons:

El Grup Municipal d’Esquerra Unida i Alternativa- Iniciativa per Catalunya Verds proposa a la consideració del Plenari l’adopció dels següents acords:

Primer. Instar a l’Alcalde que faci públic el deute que el Govern de la Generalitat té amb l’Ajuntament de Blanes i tots els seus organismes, dependents i vinculats

Segon. Exigir al Govern de la Generalitat, amb caràcter d’urgència, el calendari pel pagament del deute i dels compromisos pendents amb els ens locals.

Tercer. Demanar a la Generalitat que de la mateixa manera que ha demanat un crèdit per fer front al pagament als seus treballadors i treballadores, estableixi una línia de finançament específica a partir de l’acord del “Consejo de Política Fiscal y Financiera”, del dia 17 de gener de 2012 per liquidar els seus deutes amb aquest Ajuntament.

Quart.- Notificar l’acord del Ple Municipal al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.