Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de juny

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de juny, que se celebrarà el dijous dia 30 a la sala de plens a partir de les 19 hores. Documentació: Acta de Treball

I  Part resolutiva – Propostes de Secretaria 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors corresponents als dies 26 i 30 de maig de 2016.

2. Donar compte de sentències judicials

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda

3. Aprovació inicial del projecte de modificació de l’ordenança municipal reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres per ajustar-la a la Llei 16/2015 del 21 de juliol de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

4. Ratificar la resolució d’Alcaldia de data 14 de juny de 2016 de sol·licitud al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, cofinançament pel FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 i aprovació de la documentació corresponent.

5. Acord de sanció de l’expedient número 000443/2016 incoat per infracció de l’article 52 apartat 1 de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i control d’animals domèstics.

6. Modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball 2016 de l’Ajuntament.

II Part de control 

7. Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA, Batega per Blanes, C’s i la CUP per fer una auditoria ciutadana del deute de l’Ajuntament de Blanes.

8. Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes en defensa de la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència habitacional i la pobresa energètica.

9. Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA per sumar-se a la Xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.

10. Precs i preguntes.