Els grups de l’oposició de Blanes demanen que s’auditi el deute de l’Ajuntament

Text de la moció presentada pels grups municipals d’ICV-EUIA, Batega per Blanes, Ciutadans i CUP. Es debatrà i votarà demà dijous durant la celebració del ple de juny de l’Ajuntament de Blanes.

Arxiu Blanesaldia.com

Arxiu Blanesaldia.com

Donat que els grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats del PSOE i PP van presentar conjuntament una proposta de reforma constitucional el dia 30 d’agost de 2011, en lectura única i deixant només de termini per presentar esmenes fins les 14h del dia 1 de setembre, i que aquesta reforma, un cop aprovada, va consagrar l’obligatorietat del pagament del deute de les institucions per sobre de qualsevol política pública per garantir el benestar de la ciutadania.

El deute públic representa avui un dels principals problemes de les institucions públiques i afecta quotidianament la vida de la ciutadania i els serveis públics, degut a l’obligatorietat de les institucions de fer front prioritàriament al deute financer, per davant dels serveis públics i el manteniment de les estructures de solidaritat i benestar.

Els costos financers d’aquest Pla de Pagament a Proveïdors 2012, impulsat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, han estat fortament qüestionats pels seus elevats interessos (el 5,939 % inicial), mentre que les entitats bancàries que el financen ho fan amb diners públics que han rebut a un interès inferior a l’1 %.

Atès que, com ha reconegut l’Expert Independent de les Nacions Unides sobre els efectes del deute extern en el seu informe de 13.08.2013, “les càrregues excessives de deute extern tenen un impacte negatiu en la realització dels drets humans i el desenvolupament en els països deutors a través de la desviació de recursos dels serveis socials bàsics i a través de les condicions adjuntes als mecanismes internacionals d’alleugeriment del deute”. I així mateix, la Resolució aprovada pel Consell de Drets Humans del les Nacions Unides en sessió de 5 de juliol de 2012 recorda que “tot Estat té la responsabilitat primordial de promoure el desenvolupament econòmic, social i cultural de la població i, a aquest efecte, té el dret i l’obligació de triar els seus objectius i mitjans de desenvolupament i no s’ha de veure condicionat per fórmules específiques de política econòmica externes” i afirma que, “des del punt de vista dels drets humans, la liquidació de deute amb fons oportunistes en condicions abusives té un efecte negatiu directe en la capacitat dels governs per a complir les seves obligacions en matèria de drets humans, especialment els drets econòmics, socials i culturals”.

Cal considerar que per conèixer l’abast i origen del nostre deute es necessària una auditoria ciutadana integral, que entenem ha d’ésser realitzada per personal públic, escollit per tots els partits escollits a les eleccions de maig de 2015 i on participin al mateix nivell totes les entitats de Blanes que així ho desitgin: associacions de veïns, juvenils, culturals, sindicats, partits, entitats, etc.

Entenem que una auditoria ciutadana del deute ha de ser un mecanisme per a recolzar a una població formada i conscient, que prengui les regnes de l’economia del seu poble. Una població que decideixi activament i conegui plenament el seu ajuntament i la seva economia. Es per aquest motiu que és molt important distingir entre auditoria publica i auditoria ciutadana. Una auditoria publica no requereix necessàriament de la intervenció de la població mentre que una auditoria ciutadana seria impensable sense ella.

Considerant que és necessari tenir un profund coneixement de la realitat econòmica i de les dades comptables de la nostra Corporació com a primer pas per la posada en marxa de solucions a llarg termini, així com per a resoldre els dubtes existents entre la ciutadania i en nom d’una major transparència dels comptes públics. Creiem que en aquests moments es fa necessària la realització d’una auditoria ciutadana com a forma transparent i fiable de conèixer, per aquesta Corporació i la ciutadania blanenca, les dades de gestió municipal realitzada per anteriors equips de Govern i pel present, com a eina que permeti reconèixer en temps real la situació econòmica- financera del nostre Consistori.

El text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i la llei de bases de règim local estableixen que la Comissió Especial de Comptes és un òrgan preceptiu que ha d’existir a tots els Ajuntaments i que està format per membres de tots els grups municipals, amb nombre proporcional a la seva representativitat.

Legalment, la Comissió Especial de Comptes és l’òrgan encarregat de l’examen, estudi i informe de tots els comptes municipals, inclosos els corresponents a organismes municipals de gestió. Per desenvolupar la seva tasca pot requerir la documentació complementària que consideri necessària i la presència de membres i funcionaris de la Corporació.

La Comissió Especial de Comptes és, per tant, l’òrgan especialitzat que té la funció de traslladar la realitat de l’economia i finances municipals a la ciutadania i és l’instrument del dret fonamental de participació del ciutadà en els comptes del seu municipi.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Blanes l’adopció del següent acord:

Primer. Encarregar a la Comissió Especial de Comptes, com a òrgan preceptiu format per representants de tots els grups municipals i amb la força jurídica necessària, la promoció d’un anàlisi detallat de la situació actual i de l’evolució recent de la realitat econòmica i financera municipal, amb la finalitat de treballar-la i desenvolupar-la, amb als ciutadans de Blanes, amb plena transparència.

Segon. Posar en marxa una comissió de seguiment que rebrà, analitzarà i proposarà totes aquelles qüestions que cregui oportunes. Aquesta comissió estarà formada pels grups polítics i totes aquelles entitats que així ho sol·licitin. Els seus informes i actuacions es faran públics.

Tercer. Les regidories, empreses mixtes i altres organismes en els que l’ajuntament participi hauran de col·laborar amb les comissions i entregaran tota la documentació necessària per al correcte desenvolupament de les seves funcions.

Quart. En tot cas la comissió caldrà que atengui els següents aspectes:

a)  Deute viu amb els bancs: Enumerar tots els crèdits pendents d’amortitzar, amb quin banc, capital sol·licitat, temps, tipus d’interès, capital pendent de pagament. Saber per a que es va sol·licitar cadascun dels crèdits. Determinar si tenim deute amb proveïdors convertit en deute bancari per a procedir a la realització del seguiment.
b)  Analitzar la quantitat de despesa contreta en anteriors mandats resta compromès amb empreses que hipotequen la gestió municipal actual
c)  Analitzar les empreses mixtes en les que participa l’ajuntament.
d)  Analitzar les Inversions Reals: és a dir fer un estudi exhaustiu de les inversions pressupostades i no realitzades dels últims anys
e)  Estudiar la qualitat de les prestacions dels serveis públics realitzades per les empreses concessionàries, el compliment del plec de condicions, els seus compromisos amb la seguretat social i el seu cost real per a l’Ajuntament.
f)  Qualsevol altre assumpte que la Comissió de seguiment o la Comissió Especial de Comptes considerin avaluar i analitzar.