Ordre del dia del ple extraordinari de l’Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple extraordinari de l’Ajuntament de Blanes. Començarà el dijous 3 de juliol a partir de les 19 hores a la sala de plena

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1. Donar compte del decret núm. 2015001218

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

2. Donar compte del decret núm. 2015001219.
3. Donar compte del decret núm. 2015001170.
4. Establir la periodicitat de les sessions del Ple municipal.
5. Aprovar la creació i la composició dels grups polítics municipals.
6. Aprovar la creació i la composició de les comissions informatives.
7. Nomenar els representants en els òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.
8. Aprovar l’establiment del règim de dedicacions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.