Moció dels grups municipals de CiU i ICV-EUiA de Blanes de suport a les entitats sense ànim de lucre

Aquesta moció es presentarà i votarà demà al ple de l’Ajuntament de Blanes.

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

La nova Llei de l’Impost sobre Societats ha introduït canvis substancials respecte la llei anterior, aplicables des de l’1 de gener de 2015. A partir d’ara, qualsevol entitat -encara que no realitzi cap activitat econòmica i amb independència del seu volum- estarà obligada a presentar l’Impost de Societats.

Serà aplicable a  totes les entitats sense ànim de lucre, ja siguin de l’àmbit social, cultural, cívic, esportiu, de mares i pares, de veïns, etc.

L’anterior llei preveia una excepció a l’obligació de presentar la declaració de l’Impost de Societats per les entitats sense ànim de lucre sempre que complissin tres requisits:

– que els seus ingressos totals no superin 100.000 euros anuals.
– que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no superin 2.000 euros anuals.
– que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

Amb la nova regulació totes les entitats sense ànim de lucre estan obligades a presentar la declaració per totes les seves rendes, ja estiguin exemptes o no de tributar, i sigui quin sigui el volum d’ingressos de l’entitat.

L’eliminació d’aquests supòsits suposarà que moltes entitats hauran d’assumir càrregues administratives molt superiors a les actuals, desproporcionades i costoses, que no es corresponen amb la seva mida ni activitat, activitat i faran cada cop més complexa la promoció de l’interès general i més difícil la supervivència de les associacions que tant contribueixen a la veritable riquesa i bé comú de la nostra societat.

Malgrat que l’impost no s’haurà de presentar fins 2016, les entitats hauran de portar una comptabilitat de partida doble des de 2015 a fi de poder identificar adequadament els ingressos i despeses corresponents a rendes exemptes i no exemptes.

Catalunya té un ampli teixit associatiu que desenvolupa una gran funció social i cívica i la majoria d’aquestes entitats tenen una implantació local, amb una mínima infraestructura tècnica i de caràcter voluntari i que els seus ingressos es corresponen a les quotes dels associats, petits donatius i puntuals subvencions públiques. Des d’aquesta perspectiva no sembla justificable obligar a aquestes entitats petites i amb pocs recursos a assumir noves obligacions comptables i tributàries, únicament per exercir un major control sobre elles.

La nova llei impulsada pel govern del PP suposa un atac al món associatiu que realitza una gran tasca social, cultural, cívica, etc. imposant noves obligacions i càrregues burocràtiques que dificulten la gestió del dia a dia. Una vegada més el govern espanyol dificulta la tasca del món associatiu i del tercer sector del país, el qual ha estat clau en la història del progrés de Catalunya.

Per tots aquests motius el grup parlamentari de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats ha presentat vàries iniciatives per modificar la llei en defensa dels interessos de les associacions i entitats sense ànim de lucre. Primer es va presentar una esmena al projecte de llei, la qual va ser rebutjada pel PP i, en posterioritat a la seva aprovació, s’ha presentat una proposició de llei sol·licitant que es modifiqui en el sentit de mantenir les excepcions a l’obligació de presentar declaracions de l’Impost sobre Societats.

Per tot això, els grup Municipals de Convergència i Unió (CiU) de Blanes i d’ICV-EUiA, proposan al Ple l’adopció dels següents acords:

1.- Instar al Govern espanyol a modificar la Llei de l’Impost sobre Societats per tal de simplificar les obligacions tributàries de les associacions i entitats sense ànim de lucre i recuperar el supòsit de no obligació de presentació de la declaració de l’Impost sobre Societats.

2.- Insta a les administracions públiques a desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions que reconegui el valor de la forma jurídica d’associació com eina de cohesió i de saludable autoorganització de la ciutadania, activa, compromesa i participativa.

3.- Posar a disposició de les associacions i entitats sense ànim de lucre, un servei d’assessorament per a la presentació de les declaracions tributàries, mentre no es modifiqui la Llei de l’Impost sobre Societats.

4.- Notificar la present moció al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, , a les entitats municipalistes (FMC, ACM i FEMP), als grups parlamentaris i a la Mesa del Congrés dels Diputats, així com a les associacions i entitats sense ànim de lucre del municipi.

 

Grups Municipals CiU i EUiA-ICV de Blanes