El Govern impulsa el Pla per al Dret a l’Habitatge, que pretén facilitar-ne l’accés i evitar l’exclusió social

Santi Vila i Francesc Homs, ahir al Palau de la Generalitat durant la roda de premsa

Santi Vila i Francesc Homs, ahir al Palau de la Generalitat durant la roda de premsa

El Govern ha iniciat la redacció del nou Pla per al Dret a l’Habitatge, que prioritzarà els programes socials d’accés a l’habitatge i la reactivació del sector de la construcció residencial a les zones amb més demanda. El document, que el conseller de Territori i Sostenibilitat Santi Vila va presentar ahir, substituirà el pla anterior, la vigència del qual va expirar el mes de desembre passat.

El Pla per al Dret a l’Habitatge està concebut com un marc de referència amb una vigència indefinida, a diferència dels plans quadriennals elaborats fins ara. Respon a dos eixos prioritaris d’actuació: la necessitat de facilitar l’accés a l’habitage i evitar l’exclusió social residencial i la necessitat d’impulsar l’activitat del sector de la construcció a les àrees territorials on es consideri necessari.

Així, el document explicita els criteris per prioritzar les diverses línies d’ajut, recull mesures de flexibilització per impulsar la construcció d’habitatge protegit nou, identifica àrees amb risc d’exclusió residencial i regula nous models de tinença intermèdia d’habitatge.

Amb l’elaboració d’aquest pla, el Govern es dota per primera vegada d’una regulació pròpia del règim jurídic de l’habitatge amb proteccó oficial i de les diverses línies d’ajut, especiament rellevant davant la incertesa sobre els recursos provinents de l’Estat.

200 milions d’euros en programes socials

Font: Generalitat de Catalunya

Font: Generalitat de Catalunya

En el marc del primer eix, els propers 4 anys el Govern preveu destinar 200 milions d’euros a programes socials. L’accés a l’habitatge ja no es pot basar excusivament a fomentar l’obra nova de compravenda. De fet, el 86% dels inscrits al Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial sol·liciten pisos protegits en règim de lloguer. Així mateix, el 89% de les llars inscrites al registre tenen uns ingressos iguals o inferiors als 18.565 euros anuals.

1. Evitar la pèrdua de l’habitatge per motius econòmics

– Estén a les famílies que ja han perdut casa seva els ajuts urgents per a persones en risc de desnonament. S’atorgaran fins a 3.000 euros anuals per pagar el lloguer d’un altre pis i les despeses de la fiança. Es calcula que se’n podran beneficiar 2.000 famílies que han patit una execució hipotecària. Aquesta xifra arribarà fins a les 4.000 famílies, si s’afegeixen els ajuts preventius per a les llars que es trobin en risc de desnonament.

Reforça els ajuts a residents del parc públic d’habitatge perquè els llogaters puguin continuar al seu pis. Un total de 1.272 famílies van rebre aquestes prestacions el 2012, el 10,8% de les residents al parc públic. Enguany es preveu ajudar fins a 1.600 famílies.

– Crea un nou mecanisme per actuar a les àrees amb risc d’exclusió social i degradació urbana, on es podran desenvolupar actuacions específiques.

– Referma el suport a les entitats que faciliten allotjament a persones amb problemes d’integració social mitjançant la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió. Actualment, disposa de 973 pisos on s’allotgen més de 5.000 persones.

– Incorpora plenament la Mesa d’emergències socials, un organisme, creat el 2012 per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), que permet adjudicar pisos del parc públic a famílies en situacions d’emergència social.

Pisos buits a Tordera perquè no troban comprador

Pisos buits a Tordera perquè no troben comprador

Possibilita nous models de tinença intermèdia d’habitatges que permetran que famílies amb problemes per pagar els seus préstecs pactin amb les entitats financeres titularitats compartides o temporals per poder continuar al seu pis. A banda d’evitar desnonaments, la mesura també facilita l’accés a l’habitatge.

– Institucionalitza l’Ofideute, el servei de mediació entre les famílies amb deutes hipotecaris i els bancs. Ha atès gairebé 3.000 famílies des de la seva creació l’any 2010. El 55% dels casos tancats ho han fet amb un acord entre les parts.

2. Facilitar l’accés a l’habitatge en condicions assequibles

– Estableix criteris per prioritzar els col·lectius més vulnerables en la concessió dels ajuts al pagament de l’habitatge, com són les famílies en risc de desnonament, els residents en pisos de borses de mediació o en habitatges nous protegits, joves i gent gran. L’any passat 17.993 famílies van rebre aquesta prestació .

Simplifica i flexibilitza els processos d’adjudicació d’HPO, fet que permet un accés més ràpid a les famílies sol·licitants.

3. Incentivar la posada en lloguer de pisos buits

– Referma la continuació del programa de mediació, amb l’objectiu de treure habitatges privats desocupats al mercat de lloguer social. L’any 2012 es van mobilitzar 2.587 pisos, dels 10.000 habitatges que formen part d’aquest programa.

– Emfasitza la necessitat de captar pisos titularitat de les entitats financeres, de la SAREB i del Fons Social d’Habitatge per posar-los en lloguer.

– Estén les garanties d’Avalloguer en els casos de pisos de mediació i de cessió, per incentivar que propietaris i entitats financeres destinin habitatges a lloguer social.

Potenciar l’activitat en àrees de gran demanda

D’acord amb el segon eix d’actuació, el Govern ha constatat la necesitat d’impulsar el sector de la construcció residencial per facilitar l’existència d’una oferta suficient i, alhora, per recuperar l’ocupació d’aquest sector d’activitat econòmica. El nombre d’habitatges iniciats a Catalunya l’any 2012 va ser un 95,8% inferior al registrat el 2006.

En qualsevol cas, aquest impuls del sector de la construcció ha de tenir en compte les diferències territorials i les noves formes de tinença demanades per la població. Els principis bàsics seran impulsar la rehabilitació, recuperar la promoció residencial en zones sense estoc i amb demanda acreditada, prioritzar el lloguer juntament amb les tinences intermèdies i mantenir la finalitat social. Les mesures previstes per impulsar el sector de la construcció són:

Incentivar la recuperació de la promoció d’habitatge protegit nou

1.- Flexibilitza tant les tipologies d’HPO com els règims de tinença, els terminis de qualificació d’un habitatge com a protegit i els procediments d’adjudicació.
2.- Modifica el sistema de preus de l’habitatge protegit de compravenda, que ara es fixaran a partir dels preus de lloguer de mercat de cada zona.
3.- Enumera els 70 municipis on s’ha detectat una demanda residencial forta i acreditada. Entre aquests municipis figuran Pineda de Mar, Calella, Blanes i Lloret de Mar.

Promoure la rehabilitació

1.- Prioritza les actuacions de rehabilitació per patologies estructurals, per motius energètics, d’accessibilitat i d’adequació tecnològica.
2.- Estableix que les obres de rehabilitació només podran gaudir d’ajuts si s’evidencia que no són conseqüència d’una manca del deure de conservació per part dels propietaris de l’edifici.
3.- Obliga els sol·licitants d’ajuts a la rehabilitació que consignin els terminis d’inici i acabament de les obres.