Els aturats de llarga durada ja poden sol·licitar un ajut per pagar el lloguer o la hipoteca

La nova línia de prestacions que ofereix el Govern de la Generalitat té una dotació pressupostària de 7 milions d’euros i s’estima que podrà beneficiar unes 4.000 famílies, que tenen els seus membres en situació d’atur de llarga durada.

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest nou ajut que el Govern de la Generalitat ha posat en funcionament per evitar el desnonaments i per afavorir el col·lectiu d’aturats de llarga durada, que és especialment vulnerable.

Aquesta prestació la poden sol·licitar les unitats de convivència que tinguin el titular o algun membre de la unitat en situació d’atur de llarga durada i constin inscrits com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya, amb un mínim de dotze mesos d’antelació a la data de presentació de la sol·licitud.

A banda d’aquest requisit, cal acreditar que el lloguer o la quota mensual que es paga mensualment no supera els limits establerts per la convocatòria. Igualment, la unitat de convivència no podrà superar en 1,5 vegades l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat en funció dels membres que la composen i de la població on es troba l’habitatge (entre 995,97 i 1.432,99 euros). La quantia de la prestació va dels 170 als 200 euros mensuals.

Quanties màximes de lloguer o hipoteca per poder optar a la prestació i import màxim de la prestació:

Font: Generalitat de Catalunya

Font: Generalitat de Catalunya

(*) Quan l’import del lloguer o de la quota hipotecària sigui inferior a l’import de la prestació, la quantia d’aquesta serà d’un 60% de l’import corresponent.

Les persones interessades es poden descarregar els impressos al web de la Generalitat de Catalunya.