Aprovat el nou POUM de Santa Coloma de Farners amb el vot en contra de l’oposició

Imatge del ple celebrat ahir / foto: Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Imatge del ple celebrat ahir / foto: Ajuntament de Santa Coloma de Farners

El ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners va aprovar ahir el nou planejament urbanístic amb els vots de l’equip de govern (CiU i PSC), el vot en contra de Colomencs pel Canvi, CUP i PP i l’abstenció d’ERC.

El nou POUM aposta per mantenir la diversificació de l’activitat que caracteritza Santa Coloma de Farners, potenciant de forma simultània i equilibrada els usos residencial, industrial, comercial, terciari i turístic. Es preservan els valors naturals, agraris, forestal i paisatgístics del territori, i els històrics i arquitectònics del nucli urbà. Es manté també l’objectiu d’afavorir la cohesió social i evitar la segregació del poblament, mantenint la compacitat i continuïtat dels creixements urbans.

El procés de revisió del Pla General ha inclòs accions de participació ciutadana per tal de difondre els treballs, poder incorporar la percepció de la ciutadania i poder conèixer el seu posicionament respecte als grans temes que s’han desenvolupat en la revisió. El planejament vigent fins ara es va aprovar l’any 1995.

El nou planejament urbanístic preveu la creació d’eixos verds de relació entre el nucli urbà i el territori municipal, integrant en la ordenació urbanística les propostes relatives al condicionament, equipament i millora dels espais i senders sobre els eixos de la riera de Santa Coloma i la riera de Castanyet. Pel que fa al creixement de la població, el nou POUM contempla que sigui limitat.

Carrer Noguer de Santa Coloma de Farners

Carrer Noguer de Santa Coloma de Farners

Si bé la població censada l’any 2012 era de 12.448 persones, segons aquest document, l’any 2026 el creixement registrat podria fer arribar el nombre d’habitants a 17.737. Aquesta previsió s’ajusta perfectament a les qualificacions urbanístiques i als potencials proposats en la ordenació urbana. L’objectiu del planejament és garantir un desenvolupament urbanístic sostenible.

El Pla recull una millora de l’oferta d’habitatge protegit i assequible destinant a la població resident, especialment a joves en edat d’emancipació i gent gran.

Infraestructures

Pel que fa a les infraestructures, s’incorporen determinats traçats que milloren la circumval·lació al nucli urbà i les seves extensions residencials i industrials, buscant la descongestió de l’actual carretera general, actualment convertida en l’artèria urbana principal. El Pla dóna sempre prioritat a la millora, acabament i optimització de les vies existents, cercant la formació d’una xarxa general.

Auditori de la població

Auditori de la població

El nou planejament té en compte el nou pla parcial de les comarques gironines tant a nivell de sòl no urbanitzable com de sòl urbà. Així, ordena el sòl no urbanitzable en base a l’objectiu principal de la protecció dels valors paisatgístics, forestals i agropecuaris. El sòl no urbanitzable continua representant la major part del terme municipal. El nou Pla recull una lleugera disminució, passant del 91,66% al 91,43% de la superfície total del municipi. El POUM classifica en sòl urbà un total de 402,77 ha, un 5,58% de la superfície municipal. La superfície de sòl classificada com a urbanitzable disminueix lleugerament en el seu conjunt. El Pla classifica un 2,75% del sòl municipal, com sòl urbanitzable delimitat.

El nou POUM inclou un catàleg de béns protegits que integra el conjunt d’esglésies, masies, edificis i espais amb els seus corresponents elements arquitectònics, jardins, espais urbans i elements naturals annexes que cal protegir i conservar. El catàleg està dividit en tres parts: béns protegits en sòl urbà, en sòl rural i jaciments arqueològics.

Exposició pública

Els documents i plànols de la revisió del POUM estaran exposats, durant 4 mesos, a partir del juny al Cercle Jove. Els interessats en fer consultes tindran suport tècnic els dimecres i dijous de 17:00 h a 20:00 h i els dissabtes al matí