Comunicat d’Amics de Tossa i Associació de Veïns i Parcel·listes de Cala Morisca

Cala Morisca

L’Associació Amics de Tossa – Club UNESCO, integrada a la Plataforma SOS Costa Brava, i l’Associació de Veïns y Parcel·listes de Cala Morisca emeten el següent comunicat en relació a les darreres Actuacions de l’Ajuntament de Tossa de Mar per impulsar la urbanització de Cala Morisca, respecte de les manifestacions públiques efectuades recentment per l’equip de govern i de les actuacions realitzades per les entitats en contra dels projectes d’urbanització, de reparcel·lació i del Pla Parcial de la Morisca:


1. Les Entitats denuncien que el Secretari General de la Corporació amb posterioritat a l’adopció i publicació de la Moratòria urbanística que suspenia la tramitació dels Projectes per urbanitzar i reparcel·lar la Cala Morisca ha tramès un requeriment a la Presidenta de l’Associació, per tal de que practiqués notificacions en relació a l’aprovació inicial dels dos Projectes i facilités el domicili, a l’Ajuntament de tota una sèrie de membres de l’Associació.

2. Aquest requeriment practicat en data 23 de Gener de 2019 pel Consistori suposa un incompliment manifest de l’ordre de suspensió de la tramitació dels Projectes de reparcel·lació i urbanització adoptada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 17 de Gener de 2019 i publicada al DOGC número 7791 en data 18 de Gener de 2019.

3. Per aquest motiu, han presentat un escrit a l’Ajuntament en data 14 de Març de 2019 requerint formalment que s’abstingui d’impulsar i de fer cap tràmit nou en relació a un Projecte urbanístic que està suspès, i advertint de la possibilitat d’incórrer en responsabilitats de tot ordre.

4. En el referit escrit es reitera la nul·litat radical de tots els actes de gestió i execució urbanística aprovats per l’Ajuntament, atès que no s’han practicat en forma personal i individualitzada les notificacions a gran part dels propietaris afectats. Extrem acreditat amb l’actual petició, per part de l’Ajuntament, que es facilitin domicilis de membres de l’Agrupació de parcel·lista i es practiquin directament per la seva Presidenta les corresponents notificacions.

5. Les Associacions reiterem que és un veritable escàndol, i una operació especulativa inadmissible, la que pretén executar la Promotora, i que ha estat aprovada inicialment per l’Alcaldessa de Tossa de Mar, la Sra. Gisela Saladich en dates 12 i 22 de Novembre de 2018.
Operació especulativa escandalosa que resulta del Projecte de reparcel·lació aprovat per l’Alcaldessa i dels següents fets:

A/ La Promotora ha adquirit recentment els boscos de la Morisca, uns terrenys de 27,38 Ha que suposen prop del 85% de tot l’àmbit en un procés d’execució judicial i a un preu mínim.
B/ La Promotora no abonarà cap cost d’urbanització, del total Pressupost de 3,1 Milions d’Euros del Projecte d’urbanització.
C/ La Promotora pretén rebre una indemnització de la resta de propietaris del sector de més de 1,5 Milions d’Euros (1.534.390,54€).
D/ Se li adjudiquen 45 parcel·les edificables sense incórrer en cap cost urbanitzador.
E/ Mentre que tota la resta de propietaris dels terrenys ja edificats, han de pagar tots els costos d’urbanització i quotes urbanístiques en molts casos superiors a 80.000€.

Extrem que suposa un tractament discriminatori i un evident tracte de favor. Especialment quan la Promotora ha adquirit terrenys que són boscos i espais forestals en estat verge i amb grans pendents i la resta de propietaris tenen parcel·les edificades des dels anys 70 i 80.
Aquests fets, derivats del Projecte de Reparcel·lació aprovat en data 22 de Novembre de 2018 per l’Alcaldessa han estat denunciats formalment de manera reiterada i l’Equip de Govern de Tossa no ha donat cap explicació formal.

Imatge de la ronda de premsa i acte informatiu de la Plataforma SOS Costa Brava a Tossa de Mar el passat 12 de gener

6. Amics de Tossa – Club UNESCO, puntualitza a l’Alcaldessa, que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 24 de Desembre de 2003 va estimar en part el recurs de l’Associació i va anul·lar en part el Pla Parcial pel que feia a la possibilitat d’edificar 3 habitatges per parcel·la en determinats indrets –Clau 7c2-, per no complir la reserva d’aparcaments, no preveure el sistema de sanejament i per defecte de l’Estudi econòmic financer que no avaluava tots els costos d’execució del Pla Parcial i en particular tot el cost del sistema de sanejament entre d’altres qüestions. Sentència que no ha estat complimentada formalment per part de la Corporació.

7. AmicsdeTossa–ClubUNESCO i l’Associació de Veïns i Agrupació de parcel·listes de Cala Morisca denunciem novament que l’actuació urbanística d’aquest àmbit és inviable econòmica i tècnicament, és discriminatòria i és il·legal, per perseguir urbanitzar terrenys amb pendents superiors al 20%, amb infracció de l’article 9.4 de la Llei d’Urbanisme.

8. Ambdues Associacions recorden que no hi ha drets adquirits a edificar els terrenys, reiteren que el Pla Parcial de l’any 1998 encara no s’ha executat i no s’ha realitzat cap obra urbanitzadora. Extrem que desmenteix les afirmacions inexactes de l’Alcaldessa sobre els pretesos drets adquirits de la Promotora a urbanitzar i edificar. Essent evident que un cop transcorreguts 20 anys sense executar el Pla Parcial, resulta possible acordar la desclassificació d’aquest àmbit en tota la part no executada ni urbanitzada.

9. Les Associacions recorden que tots els actes de gestió, i també el planejament de Cala Morisca han estat impugnats davant dels Tribunals, seguint-se un recurs contenciós en el que es persegueix la declaració de nul·litat de les Bases d’Actuació, dels Estatuts i de l’acte de constitució de la Junta de Compensació, així com la nul·litat del Pla Parcial i del POUM de Tossa de Mar per classificar il·legalment com a sòl urbanitzable uns terrenys que són boscos tenen grans valors naturals i tenen pendents superiors al 20%. Recurs contenciós número 234/2017 seguit davant del Jutjat Contenciós número 2 de Girona.

10. Finalment, les Entitats exigeixen a l’equip de Govern de Tossa de Mar, que si tenen dubtes sobre la situació jurídica i urbanística de Cala Morisca, i sobre l’existència o no de drets adquirits a urbanitzar, facin la consulta formal a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, -tal i com així se’ls va demanar en una reunió celebrada el passat mes de Novembre amb representants de les Entitats i de la Plataforma SOS Costa Brava-, en comptes de posicionar-se de forma sistemàtica continuada i permanent al costat dels que pretenen urbanitzar la Cala, i en contra de l’interès general que passa per la preservació del medi ambient i dels valors naturals presents en aquest àmbit.

Tossa de Mar a dinou de Març de dos mil dinou.