L’Associació Amics de Tossa recollirà el diumenge signatures contra el projecte de port esportiu

Imatge virtual del projecte

Imatge virtual del projecte

Davant de la recent suspensió de la consulta popular convocada per l’equip de Govern de l’Ajuntament de Tossa de Mar, per resolució judicial dictada per la jurisdicció contenciosa administrativa a requeriment de la Delegació del Govern de l’Estat, l’Associació d’Amics de Tossa – Club Unesco efectua el següent comunicat:

1.- L’Associació Amics de Tossa – Club Unesco es declara plenament partidària del principi de participació ciutadana i dóna suport exprés a la realització de la consulta popular convocada pel proper dia 20 de Novembre a Tossa de Mar.

2.- Amics de Tossa – Club Unesco lamenta l’actuació de la Delegació del Govern de l’Administració General de l’Estat i de la Subdelegació del Govern a Girona impugnant i impedint la celebració de la consulta, alhora que reclama i reivindica que aquesta es celebri.

3.- L’Associació recorda i destaca la seva participació activa en la consulta convocada, impulsant múltiples actes durant la campanya informant dels greus efectes de l’actuació urbanística projectada, assenyalant la inviabilitat ambiental, territorial, urbanística, paisatgística, jurídica i econòmica del Port i del complex hoteler i de xalets de luxe que l’equip de Govern de l’Ajuntament de Tossa volia impulsar, fomentar i aprovar mitjançant una modificació puntual del planejament urbanístic de la població.

4.- Amics de Tossa – Club Unesco comunica que ha decidit tenir oberts els locals de l’Associació i de la Plataforma Diem No, el proper diumenge dia 20 de novembre durant l’horari de celebració de la consulta, a fi i efecte de realitzar una recollida de signatures pel No al Port i al projecte de modificació del planejament urbanístic, entre tots els residents i persones empadronades amb dret de vot a la referida consulta, per possibilitar l’emissió de la seva opinió.

D’aquesta manera, fomentarà la crítica al projecte, informarà dels seus impactes negatius i dels aspectes il·legals del mateix, efectuarà una recollida de vots pel No i reivindicarà el dret a la consulta.

5.- Amics de Tossa – Club Unesco denuncia també el fet de que l’alcaldessa de Tossa va procedir a la signatura, l’any 2012 d’un conveni urbanístic amb els Promotors i propietaris dels terrenys afectats pel Projecte, de manera unilateral, sense consultar al Ple Municipal i sense sotmetre el conveni a informació pública, comprometent la seva posició a favor d’aquesta gran operació especulativa, que preveu importants requalificacions de sòl i la construcció d’un Port, una gran zona hotelera, un túnel i xalets de luxe que desfiguraran greument el paisatge de la primera línia de costa de la població a les zones dels Cards, Es Codolar i la vinya d’en Puig.

6.- Tanmateix, es denuncia la poca transparència de l’equip de Govern pel que fa a exposar i informar dels detalls de la modificació puntual del planejament urbanístic projectada i dels greus impactes que l’operació comportava amb la construcció d’un Port de 424 amarradors -25 per grans iots de 40 fins a 100m d’eslora-, una zona hotelera de 8.000m2 de sostre i una zona de xalets de luxe de 6.000m2 a la zona d’Es Cards i la vinya d’en Puig amb la requalificació de terrenys en benefici de determinades empreses quina solvència econòmica, tècnica i professional es desconeix i no ha estat exposada ni informada a la població.

7.- L’Associació vol denunciar en aquest comunicat l’irregular comportament de l’empresa promotora del projecte i partidària del sí anunciant l’obertura d’una bossa de contractació de personal a Tossa per centenars de llocs de treball durant la campanya. Extrem que constitueix una actuació caciquil, demagògica i totalment irregular, alhora que una promesa enganyosa i d’impossible compliment. Essent totalment improcedent convocar la contractació de llocs de treball vinculats a un Projecte inviable ambiental, territorial, urbanística, paisatgística i jurídicament, i fer-ho per part d’una empresa que no té cap mena de dret ni sobre l’eventual construcció ni sobre la futura gestió d’un Port, que, en tot cas, hauria d’ésser objecte de licitació pública.

8.- Finalment, l’Associació lamenta també la sobtada suspensió de la consulta per via judicial i per una actuació poc acorde amb el principi de lleialtat institucional que ha de presidir i informar les relacions entre les Administracions Públiques. Alhora que manifesta que a criteri de l’Associació, si no s’ha practicat per part de la Delegació del Govern cap requeriment previ davant de l’Ajuntament de Tossa de Mar de suspensió del procés ni dels Acords del Ple de 14 de Juliol de 2016 o del decret d’alcaldia de 8 de Setembre de 2016, s’haurà presentat el recurs contenciós incomplint els requisits mínims d’actuació en conflictes institucionals entre Administracions Públiques.

Essent totalment extemporània i improcedent la forma d’actuar de l’Administració Central impedint i suspenent la consulta una setmana abans de la seva celebració i vulnerant a Tossa de Mar l’exercici del dret a la participació ciutadana i del dret a decidir, drets que són drets fonamentals de tots els ciutadans.

Per tot això l’Associació convoca als partidaris del No a acudir als seus locals el dia 20 de Novembre per emetre el seu vot, estampar la seva signatura contra el Projecte i reclamar i reivindicar la celebració de la consulta ciutadana.

Associació Amics de Tossa – Club Unesco