Balanç del desenvolupament del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Lloret de Mar

Després d’aproximadament 1 any i mig de treball i de la seva aprovació definitiva en el ple municipal, és molta la feina que s’ha fet durant els últims cinc mesos seguint les directrius i actuacions concretes del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS), que han de dirigir al municipi de Lloret cap a un escenari òptim en termes de sostenibilitat, no només econòmiques sinó també socials i ambientals.

Aquest pla d’acció, doncs, s’erigeix en l’eina clau de què disposa l’Ajuntament de Lloret de Mar i el punt de partida de l’Agenda 21. La seva importància es posa de manifest sobretot en tractar-se d’un document consensuat entre els Ajuntament, l’equip tècnicauditor i la ciutadania.

L’avaluació realitzada en aquests moments manifesta el grau d’assoliment en les 4 línies estratègiques del pla, que es concreta en un total de 36 accions i/o projectes de les quals se n’han iniciat 27, algunes d’elles ja finalitzades. D’entre totes les accions iniciades destaquen les relacionades amb els següents línies estratègiques:

1. Conservació i millora de l’entorn del municipi

– Creació dels horts urbans.

– Neteja del boscos i gestió de les zones verdes i manteniment de l’espai forestal.

– Aprovació de plans d’emergència, el d’autoprotecció i de mesures preventives davant del risc de temporal marítim.

-Manteniment de les rieres i l’elaboració de la ordenança de protecció del verd i el conseqüent control de plagues d’arbres i arbredes.

-Museïtzació dels poblats ibèrics del municipi.

2. Millorar la qualitat urbana i fomentar la mobilitat sostenible

– Impuls del pla integral d’ordenació i millora dels serveis bàsics de les urbanitzacions, amb el qual s’ha dotat d’abastament d’aigua potable a Lloret Residencial.

– Ampliació de la zona de vianants juntament amb la reordenació i pacificació de l’entorn del passeig marítim.

– Implantació continuada de la xarxa d’aparcaments per a bicicletes a la via pública.

– Dotació d’aparcaments d’accés a la zona més cèntrica del nucli urbà que han passat de 1.940 places l’any 2002 a les 2.787 a l’actualitat, que augmentaran properament en 600 més.

– Tasques de sensibilització per a promocionar l’accès als centres escolars amb mitjans de transport sostenibles.

– Continuació en el desenvolupament del Pla d’accessibilitat.

3. Gestionar de manera eficient els recursos i serveis municipals

– Finalització del Pla Director del clavegueram.

– Creació de l’Oficina contra el Canvi Climàtic.

-Realització d’auditories energètiques i el desplegament del Pla Director de l’enllumenat públic.

-Instal·lació de sistemes de producció d’energia renovable en edificis de propietat municipal amb les plaques fotovoltaiques i les calderes de biomassa.

-Aplicació d’un Sistema de gestió de platges i jardins.

-Promoció de la responsabilitat social a l’administració local amb l’elaboració del Pla d’Igualtat i facilitació del 2% de treballadors amb discapacitat a la plantilla de l’Ajuntament.

-Incorporació dels Sistemes d’Informació Geogràfica en la gestió operacional dels serveis municipals.

-Foment de la recollida selectiva dels residus de les platges.

-Inventari i neteja dels abocaments incontrolats.

4. Enfortir la qualitat de vida del municipi

-Promoció de la riquesa natural del municipi per a promoure noves ofertes als turistes i visitants a través del projecte Lloret Natura o la promoció de l’activitat del Nòrdic Walking, reforçat amb les marques de Turisme de congressos i Turisme Esportiu.

-Implementació des del Servei d’Ocupació Municipal de programes de formació laboral augmentant l’enfoc a l’autocupació i l’ajut als nous treballadors.

-Finalització del Pla Estratègic de Turisme que defineix les línies estratègiques i pla d’acció pel desenvolupament turístic de Lloret.

-Inici del Pla Local per a la Inclusió Social.

-Realització de campanyes i processos participatius enfocats a potenciar la cohesió i el civisme entre la població.

-Ampliació de la oferta educativa post-obligatòria.

-Millora dels equipaments esportius existents i creació de noves instal·lacions esportives, com la piscina municipal i el pavelló a l’escola Pompeu Fabra.

Els resultats de l’avaluació del PALS s’han fet arribar a tots els agents socials i ciutadania que hi van participar. L’estudi complert i el seu estat actual es pot consultar a les dependències de l’Agenda 21 i a l’OIAC de l’Ajuntament.