L’Ajuntament de Vidreres aplica des d’aquesta setmana l’ordenança de convivència ciutadana

Aquesta setmana, els vigilants municipals fan una campanya informativa entre els veïns davant l’aplicació de la nova ordenança i a partir de la setmana vinent s’aplicaran sancions en tots aquells casos que s’incompleixi la normativa.

Aquesta ordenança recull les principals queixes que els ciutadans de Vidreres han palesat a l’Ajuntament com ara l’exercici de la prostitució en zones públiques del terme municipal.

En aquest sentit, l’ordenança prohibeix oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai públic.

En aquests casos, els agents de l’autoritat procediran inicialment a recordar a les persones interessades que aquestes pràctiques estant prohibides per la present ordenança.

Si no obstant això, la persona o persones continuessin amb la seva actitud i no abandonés el lloc, es procedirà a formular la corresponent denúncia i posterior incoació d’un expedient sancionador.

L’ordenança de convivència ciutadana també recull altres temes respecte els quals els ciutadans del municipi han mostrat una especial sensibilitat. Així, per exemple, es regula el trànsit d’animals en condicions de seguretat i higiene inadequades a la via pública i zones enjardinades.

El respecte pel mobiliari urbà també disposa d’un apartat especial en aquesta ordenança. En aquest sentit, es preveuen els casos de trencament i la realització de pintades sobre els bens mobles de titularitat municipal. Com un altre tema de gran interès per als vidrerencs i vidrerenques, hi ha la regulació i limitació dels sorolls a la via pública i el manteniment de les seves condicions de neteja.

Aquesta ordenança no té ànim recaptatori ni sancionador i la seva essència és dissuasòria davant de comportaments incívics.

El contingut íntegre d’aquesta ordenança es pot consultar al lloc web de l’Ajuntament de Vidreres: www.vidreres.cat.

Edició i foto: José Fernández