Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de febrer

Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de febrer. Se celebrarà avui a la sala de plens a partir de les 19 hores.

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 26 de gener de 2017.

2.- Donar compte de sentències judicials.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda

3.- Acord de sanció de l’expedient número 003442/2016 incoat per infracció de l’article 52 apartat 1 de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i control d’animals.

4.- Acord de sanció de l’expedient número 4297/2016 incoat per infracció de l’article 52 apartat 1 de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i control d’animals.

5.- Imposar una sanció de 20.604,05€, a la societat Xops, SL, en la seva qualitat de promotor, per la comissió d’una infracció urbanística molt greu consistent en l’execució d’una activitat i ús urbanístic continuat d’ampliació d’un càmping (ampliació del càmping El Pinar) a la finca situada a l’avinguda Vila de Madrid núm. 44.

6.- Imposar una sanció de 1.500.000 € a la societat Càmping Bella Terra, SA, en la seva qualitat de promotor, per la comissió d’una infracció urbanística molt greu consistent en l’execució d’una activitat i ús urbanístic continuat de càmping (ampliació del Càmping Bella Terra), sense llicència i no legalitzable segons el planejaments urbanístics vigents, a la finca situada a l’avinguda Vila de Madrid núm. 40, tipificada a l’article 213.a de la LU.

7.- Aprovació d’autorització d’una borsa anual d’hores extraordinàries, excepcional, per al col·lectiu de la Policia municipal de Blanes.

II Part de control

8.- Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA i Batega per Blanes per la transició energètica al municipi de Blanes.

9.- Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per sol·licitar la implantació d’un sistema augmentatiu i alternatiu de comunicació (SAAC) mitjançant símbols en el municipi de Blanes i la celebració del dia mundial per a la concienciació sobre l’autisme.

10.- Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes, amb motiu de la celebració del 8 de març, dia internacional de la dona treballadora.

11.- Precs i preguntes