Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de novembre

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de novembre, que començarà el dijous 26 a les 19 hores a la sala de plens.

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors corresponents als dies 29 d’octubre i 23 de novembre de 2015.

2. Donar compte de sentència judicial.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda

3. Aprovació del conveni amb els propietaris de les finques del paratge Els Padrets.

4. Cessió a la Generalitat d’una finca per destinar-la a l’ampliació de l’Institut Sa Palomera.

5. Creació d’una comissió que informi en relació a les propostes de col·locació d’escultures o altres elements escultòrics i artístics en espais públics.

6. Modificació de l’article 15 del Pacte de condicions de treball del personal, sobre suplències o funcions de categoria superior del personal.

7. Declaració de compatibilitat amb activitat pública presentada per part d’una empleada de l’Ajuntament.

8. Atorgament d’ajuts als projectes de solidaritat i cooperació per a l’exercici 2015.

9. Modificació de l’ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa de competència municipal en l’obertura d’establiments i control d’activitats en règim de comunicació.

II Part de control

10. Moció que presenta el grup municipal de la CUP de Blanes per a l’elaboració d’un pressupost participatiu.

11. Moció que presenta el grup municipal del PSC amb motiu del Dia Internacional de la Violència de Gènere.

12. Moció que presenta el grup municipal d‘ICV-EUiA de Blanes per una moratòria en la implantació de nous supermercats a Blanes.

13. Moció dels grups municipals PP i ICV-EUiA de Blanes per reclamar el deute pendent que té la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Blanes.

14. Moció que presenta el grup municipal PP per demanar actuacions i responsabilitats a l’Agència Catalana de l’aigua.

15. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per a l’adhesió a l’Associació Projecte FIARE a Catalunya o qualsevol altra entitat de Banca Ètica.

16. Moció que presenta l’AV Carretera de Lloret – La Pedrera per prendre mesures d’urgència per efectuar la neteja de la totalitat de la riera.

17. Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA de Blanes, en nom de les associacions Labora Blanes, Endam Kafo i Kael Bessel, sobre proposta d’arrelament favorable a les persones migrades sense regularitzar, que no disposin d’un contracte de treball i que estiguin en situació de vulnerabilitat.

18. Precs i preguntes.