Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de setembre

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de setembre. Començarà el dijous 24 a partir de les 20 hores a la sala de plens de l’Ajuntament.

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors corresponents als dies 30 de juliol i 31 d’agost de 2015.

2. Donar compte de sentència judicial.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda

3. Creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal.

4. Fixar els dos dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada de l’any 2016

5. Modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament.

6. Modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball per reclassificació de llocs de treball de la Policia Local.

7.  Aprovació del Pla de carrera professional.

8. Aprovar una proposta d’acord de recolzament i solidaritat amb les demandes que l’Associació de  Víctimes de la Talidomida formulen al President del Govern d’Espanya i a la companyia farmacèutica alemanya Grünenthal .

9. Aprovar l’inici dels treballs de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística (POUM).

10. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 313.04, reguladora de les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública i terrenys de domini públic amb finalitat lucrativa.

11. Aprovació de la sol·licitud per acollir-se al règim especial de reintegrament del saldo deutor resultat de la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat de l’any 2013 previst a la disposició addicional desena del RDL 17/2014

II Part de control

12. Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA pel tancament del carrer Ample en el marc de la setmana per la mobilitat sostenible i segura.

13. Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA per declarar Blanes Ciutat Acollidora de persones refugiades de la guerra de Síria.

14. Precs i preguntes.