El ple de l’Ajuntament de Blanes aprova una moció favorable a la creació de diversos pipican per a gossos

Pipican ubicat a Malgrat de Mar / Foto: Ajunament de Malgrat

Pipican ubicat a Malgrat de Mar / Foto: Ajunament de Malgrat

El ple de l’Ajuntament de Blanes va aprovar en la sessió celebrada el passat 29 de gener una moció del grup municipal d’ICV-EUiA favorable a la creació de diversos pipican per a gossos i dos parcs més per a aquests animals, un al centre de la població i un altre en una zona perifèrica de la ciutat. Reproduïm a continuació el text de la moció.

Mocio per a l’adaptació o creació d’espais públics per a l’ús compartit per persones i animals de companyia.

Una de les funcions de les administracions locals és regular aquells aspectes que afecten la convivència dels seus administrats, i un dels aspectes més rellevants d’aquesta convivència és el gaudi i l’ocupació dels espais públics pels habitants de cada ciutat, poble o barriada.

És també una realitat indiscutible, que aquests espais són a més compartits per animals de companyia, que demanen unes necessitats i serveis específics, i generen més enllà de les obligacions i comportaments regulats per les lleis i pel civisme ciutadà, punts de vista molt personals, sentiments i subjectivitats que van des de l’amor a les mascotes, fins a les sensacions de seguretat o inseguretat derivades de la seva companyia. Fets que es poden observar en qualsevol punt de la vila de Blanes a qualsevol hora del dia.

La necessitat ve donada per la nombrosa població de gossos a la vila (*) que per falta d’espais adients, es veuen obligats a passejar i fer les seves necessitats en llocs on creen brutícia i molèsties a la ciutadania. Com per exemple els parcs urbans: Xon Ferrer, Mina Cristal·lina, etc., o zones no adequades com la zona no edificada de darrera el cementiri, els voltants de la zona blava del Poliesportiu vell, etc.

No es pot limitar la gestió de la població canina a només el compliment de l’ordenança de tinença d’animals i, com a única solució dels comportaments incívics d’alguns propietaris de gossos, aplicar rigorosament una política de sancions sense oferir alternatives viables.

Sense deixar d’atendre les mínimes normes de convivència i respecte cap als altres, que s’exigeixen i suposen als propietaris d’animals de companyia, la pròpia configuració d’aquests espais intervé sense cap dubte de forma molt rellevant en la qualitat d’aquesta convivència. Així, quan ens trobem en un ascensor d’1 x 1 m amb un veí i la seva mascota, és qüestió de civisme i cortesia plantejar aquests moments d’espai compartit. Per desgràcia l’ample dels carrers i voreres se sol dissenyar pensant més en els vehicles que en els vianants, com bé saben les persones amb problemes de mobilitat, de manera que tampoc és fàcil evitar trobades entre mascotes incompatibles, o situacions més o menys desagradables a més de poc higièniques..

La experiència portada a lloc en altres poblacions catalanes, demostren que la existència de parcs per a gossos i pipicans milloren la convivència, contribueixen a una millor sensibilització contra els comportaments incívics i en educar als propietaris desconsiderats, alhora que justifiquen l aplicació estricta de les sancions en els casos que així s escau.

Al marge del que marca la llei de la Generalitat sobre el tema, els ajuntaments tenen potestat per implementar mesures com les que demanem. Es cert que les despeses per neteja de les deposicions de gossos i el reemplaçament de mobiliari urbà (fanals, bancs, pilones) poden ser notables, però la ubicació d’espais reservats pels gossos reduiria aquestes despeses i donaria millor imatge de la vila.

A tots els barris hi ha petites zones on es podrien ubicar pipicans, que si estan fets de manera correcte amb petits tancats i proveïts de les corresponents papereres i senyalització, requereixen un manteniment més eficient que la neteja carrer per carrer de les deposicions canines.

Pel que fa al parc, es tracta d una instal·lació barata de fer, es redueix a un tancat fet amb pilones de fusta o ciment i a un filat, papereres i senyals i, en cas que sigui possible una font d’aigua. Proveït de qualsevol tipus d’herba de la que creix de forma natural. El manteniment es només el de segar de tant en tant l herba i de  passar a buidar les papereres o contenidors. Com a exemple tenim el parc de gossos de Palafolls, situat en un lloc on no crea molèsties de cap tipus i amb un manteniment mínim.

JFG

JFG

Es poden utilitzar per aquesta finalitat, espais de propietat municipal i/o espais cedits per particulars que no li poden donar us (solars abandonats). Barcelona, Girona, Palafolls, Lloret, son exemples de llocs on hi ha parcs de gossos. D’altre banda, les platges són també un espai reclamat pels propietaris de gossos, en el ben entès que com a ciutat turística, hi ha d’haver unes limitacions de sentit comú, pel que fa a horaris i temporada.

A moltes poblacions costaneres, inclosa Barcelona, Badalona o Mataró, es permeten gossos a les platges en períodes acordats, per exemple des de l’1 de maig al 30 de setembre i Setmana Santa. I/o en platges o zones de platja determinades.

A Castelló d’Empúries hi ha fins hi tot una zona de platja on els estiuejants amb gossos poden anar-hi en temporada alta, amb la intenció clara d afavorir el turisme familiar i atreure al turisme estranger de països com França, Alemanya o Anglaterra que acostumen a anar de vacances a aquells llocs on es permet anar amb els gossos. A Blanes en tenim l’exemple de molts caravanistes que es poden veure estacionats a la zona blava del poliesportiu que viatgen amb el gos. I és molt sovint que turistes espanyols i internacionals preguntin per la existència de zones per a gossos a Blanes.

Totes aquestes propostes han d’anar acompanyades d’una campanya d’informació i educació cap els propietaris dels gossos, i en el cas de fer efectives aquestes propostes, en un enduriment de les sancions, en especial pel que fa a la brutícia.

Per aquestes raons, es proposa al Ple de l Ajuntament de Blanes l adopció del següent

ACORD:

1. Adaptació parcial d’espais públics per a l’ús compartit per persones i animals de companyia (pipican) amb una superfície mínima adequada, en diversos barris o zones de Blanes.

2. Creació de dos parcs per a gossos, un en una zona dins el nucli urbà, amb horari restringit, i l’altre en una zona perifèrica. Dotant-los de tanca, portes d’accés, fonts d’aigua per a gossos i persones i contenidors específics.

3. Que s’estableixin, si és necessari o convenient, acords amb propietaris de solars per a aquesta finalitat.

4. Creació d’una comissió formada per representants dels diferents grups polítics amb representació municipal, tècnics d’Urbanisme, veïns i col·lectius interessats, per acordar les ubicacions més idònies dels mateixos. I per que s’elabori un decàleg de normes d’ús i s’incorpori el mateix a la corresponent ordenança reguladora de tinença d’animals.

5. Implementar una campanya d’informació a tots els propietaris de gossos per l adequat ús de pipican i parcs o zones habilitades per a gossos.

(*) Els paràgrafs subratllats són de Blanesaldia.com