Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de març

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament del mes de març; dijous 27 a partir de les 20 hores

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent al dia 27 febrer de 2014.
2. Donar compte de sentències judicials.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General i d’Urbanisme

3. Deixar sense efecte l’acord del Ple de data 30 de gener de 2014, d’autoritzar i delegar la contractació per a la construcció i explotació d’un camp de futbol a la Ciutat Esportiva de Blanes.

II Part de control

4. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa – Iniciativa per Catalunya Verds de Blanes per a l’estudi de la remunicipalització de l’aigua i contra la quota territorialitzada de l’ACA.

5. Moció que presenta el grup municipal d’esquerra Unida i Alternativa – Iniciativa per Catalunya Verds de Blanes per la commemoració del 75è aniversari de l’exili republicà.

6. Precs i preguntes.