Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de febrer

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ordre del del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de febrer; dijous 27 de febrer a partir de les 20 hores

I Part resolutiva / Propostes de Secretaria

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent al dia 30 de gener de 2014.

2. Donar compte de sentència judicial.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni

3. Expedient número 000613/2014 de Modificació de la Base sisena d’Execució del Pressupost municipal 2014 i esmena d’errors materials.

4. Expedient número 000664/2014 – Foment de l’activitat agrària professional en sòl urbanitzable delimitat: Modificació del text vigent de Mesures de Foment annex a les Ordenances Fiscals de 2014.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General i d’Urbanisme

5. Aprovació inicial del projecte de modificació dels articles 65 i 73 de la normativa urbanística del POUM per la regulació de l’espai lliure no edificable de les plantes àtic amb elements auxiliars i tendals.

6. Declaració de compatibilitat sol·licitada per part de l’empleada d’aquest Ajuntament, Sra. Rosa Domingo Martínez.

7. Aprovar inicialment l’avantprojecte de l’ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa de competència municipal en l’obertura d’establiments i control d’activitats en regim de comunicació al terme municipal de Blanes.

8. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i condicions d’explotació que ha de regir la concessió de domini públic per a l’explotació del bar-restaurant de Cala Sant Francesc.

9. Posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya una finca per a la construcció d’una escola d’educació infantil i primària (Escola Sa Forcanera).

10. Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM).

11. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Blanes en matèria d’activitats.

12. Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalitzación y sostenibilidad de la Administración local.

13. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Blanes i la Fundació Catalunya La Pedrera per a la gestió de l’espai social situat al carrer Anselm Clavé 59 de Blanes.

II Part de control

14. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa-Iniciativa per Catalunya Verds de Blanes per a la declaració dels búnquers de la Sardana bé cultural d’interès local.

15. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa-Iniciativa per Catalunya Verds de Blanes en commemoració del 8 de març de 2014 Dia Internacional de la Dona.

16. Precs i preguntes.