Ple extraordinari avui a Blanes per aprovar el concurs pel manteniment d’espais verds públics

Treballs de poda al passeig de la Maestrança

Treballs de poda al passeig de la Maestrança

L’Ajuntament de Blanes ha convocat al vespre d’avui dimarts un ple extraordinari amb l’objectiu d’aprovar el plec de clàusules per a l’adjudicació del servei de manteniment dels espais verds públics y zones de jocs infantils del municipi, mitjançant procediment obert. L’actual contracte finalitza el 31 de desembre d’aquest 2013.

El nou concurs compta amb un preu de sortida de 900.000 euros (IVA inclòs) i, a diferència de l’anterior plica que es va adjudicar l’any 2009 per un preu de 805.224 euros (IVA inclòs), també integra tot un seguit de feines que fins ara estaven adjudicades en d’altres contractes a banda. D’aquesta manera, el nou plec de condicions inclou les següents prestacions :

1.- Jardineria: relatiu a la conservació, manteniment i neteja dels parcs, passeigs, jardins municipals –tant a la via pública com a l’interior de dependències municipals-, parterres, arbrat viari i jardineres i altres elements.

Poda d'arbes al Passeig de Dintre

Poda d’arbes al Passeig de Dintre

2.- Desbrossament i manteniment –sega, esporga, neteja, etc- dels solars i zones verdes públiques no enjardinades, dels marges de camins i dels talussos detallats al plec de condicions.
3.- Manteniment dels boscos i parcel·les boscoses públiques.
4.- Manteniment i conservació de les zones de jocs infantils.
5.- Manteniment i conservació dels elements de jardineria –arbres, jardineres, etc- a situar en fires, actes públics, festes, exposicions, etc.

Una altra diferència entre l’anterior plica i l’actual és que el nou contracte tindrà una durada de tres anys, prorrogable a dos anys més, de manera que la duració màxima possible serà de cinc anys, enlloc dels quatre que hi havia fins ara.

Respecte el preu màxim anual del contracte amb què compta el concurs, es desglossa en els següents conceptes:

L’import de 864.000 euros serà en concepte de treballs ordinaris (desbrossament, tractaments fitosanitaris, poda d’arbres, reg, etc). Aquest serà un import fix anual que podrà ser millorat a la baixa pels licitadors en les seves ofertes.

L’import de 36.000 euros serà pels treballs especials que sorgeixin durant l’execució del contracte. Aquest és l’import màxim anual que es preveu, i la despesa final real vindrà condicionada pels treballs que s’hagin realitzat finalment.

Pel que fa a les empreses licitadores que podran concórrer al concurs, es reserva la participació en el procediment d’adjudicació d’aquest contracte a Centres Especials d’Ocupació. Es tracta de centres on almenys el 70% dels treballadors afectats han de ser persones amb discapacitat que, a causa de l’índole o la gravetat de les seves deficiències, no poden exercir una activitat professional en condicions normals. Per aquest motiu, tots els proposants han de figurar inscrits en el Registre de Centres Especials de Treball del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya o organisme similar a d’altres Comunitats Autònomes.

L’actual plica vigent del servei de jardineria i manteniment dels espais verds públics també es va adjudicar amb les mateixes restriccions pel que fa al tipus d’empreses que podien licitar a l’adjudicació.