Un estudi planteja fer a Blanes 83 actuacions per lluitar contra el canvi climàtic

Foto: Ajuntament de Blanes

Foto: Ajuntament de Blanes

La sala d’actes Roberto Bolaño de la Biblioteca Comarcal va acollir ahir al vespre una jornada informativa per recollir comentaris sobre l’eficiència energètica al municipi. La trobada va comptar amb l’assistència de l’alcalde Josep Marigó, i el regidor de Medi Ambient, Josep Manel Verde, a més de tècnics de l’Ajuntament i de l’empresa que està duent a terme l’auditoria mediambiental, Traça.

A la jornada participativa hi van assistir representants del sector turístic, associacions de veïns, associacions mediambientals i partits polítics del municipi, així com ciutadans interessats a títol particular. A tots ells se’ls va presentar el PAES (Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible) de Blanes, amb les conclusions i anàlisi de l’energia, així com les propostes que ha presentat l’equip redactor. Finalment, es van recollir les idees i opinions del públic per millorar l’eficiència energètica al municipi.

L’empresa que està redactant el PAES va presentar 83 possibles actuacions que es podrien dur a terme, i que estan estructurades en 11 àmbits: Transports privats i públics; Producció Local d’Energia; Planejament; Contractació de Serveis; Serveis d’Assessorament; Ajudes i Subvencions; Participació Ciutadana; Edificis i Equipaments municipals; Sector Terciari en Indústries, Empreses i Hotels; Edificis Residencials i Enllumenat. Els participants a la jornada van anar omplint un qüestionari d’avaluació de cadascuna de les 83 propostes, que anaven acompanyades de les explicacions dels tècnics, així com de dues dades orientatives prou significatives: quin cost significaria la seva aplicació i l’estalvi en emissions de CO2 que suposaria.

El Pacte d’Alcaldes és una iniciativa de la Comissió Europea orientada directament a les autoritats locals i als ciutadans per prendre la iniciativa en la lluita contra el canvi climàtic. L’Ajuntament de Blanes va aprovar la seva adhesió a la sessió plenària del passat 28 de febrer de 2013.

Reduir les emissions de CO2

L’estratègia del “20/20/20” de la Comissió Europea és la base del Pacte d’Alcaldes en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis com a actors principals de l’acció de govern per lluitar contra el canvi climàtic. Tots els signants del Pacte d’Alcaldes es comprometen voluntària i unilateralment a anar més enllà dels objectius de la UE i adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20% per l’any 2020 mitjançant la redacció i execució de Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) a favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de l’eficiència energètica.

Foto: Ajuntament de Blanes

Foto: Ajuntament de Blanes

Actualment l’Ajuntament està finalitzant la redacció del PAES de Blanes, que inclou un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de CO2, així com una diagnosi energètica que han permès definir el pla d’acció que s’hauria d’executar en el període 2013-2020.

L’any 2005 es van emetre a Blanes prop de 202.000 tones de CO2, que suposen el 21’6% del conjunt de la comarca. Segons les dades obtingudes, s’ha pogut establir que els edificis i equipaments del sector terciari són el principal consumidor d’energia del municipi –i, en conseqüència, els principals emissors de CO2-, amb un 38% del total emès. Els segueixen pràcticament a part iguals el transport, amb un 25%, el consum dels edificis i habitatges residencials amb un 24%. Pel que fa a les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans, signifiquen un 12%.

Per la seva banda, les emissions associades als equipaments i edificis públics propietat i/o gestionats per l’Ajuntament de Blanes, suposen un 1% de les emissions del municipi. Amb el futur desplegament del PAES, tant el consistori blanenc com la totalitat dels sectors econòmics municipals afectats, actuaran en base a les emissions registrades l’any 2005, que representen les emissions del municipi, sense comptabilitzar els sectors industrial i primari no afectats pel PAES, havent-se de reduïr com a mínim un 20% l’any 2020 per assolir l’objectiu establert al Pacte d’Alcaldes.

La Diputació de Girona, a través del CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient) s’encarrega de coordinar els municipis del territori gironí perquè desenvolupin els respectius PAES. Per poder-los dur a terme, l’organisme provincial ofereix una subvenció en funció del nombre d’habitants dels municipis que volen acollir-se i, en el cas de Blanes, correspon una aportació del 60%. D’aquesta manera, l’elaboració del pla compta amb un pressupost de 10.000 euros, dels quals 6.000 euros seran subvencionats per la Diputació de Girona i els 4.000 euros restants, a càrrec de l’Ajuntament de Blanes.