Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de setembre

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de setembre de l’Ajuntament de Blanes. Data de celebració: dijous 26 a partir de les 20 hores

I Part resolutiva / Propostes de Secretaria

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors corresponents als dies 27 de juny i 30 de juliol de 2013.

2. Donar compte de sentència judicial i d’escrit de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

3. Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local núm. 13/028-26 de data 1 d’agost de 2013.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni

4. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva de la modificació, acordada pel Ple de 27/06/2013, de l’Ordenança fiscal 310.03, reguladora de la taxa per subministrament d’aigua potable.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General i d’Urbanisme

5. Aprovació inicial del projecte de modificació puntual del POUM en l’àmbit del Pla de Millora Urbana (PMU)-5 “Peixos Ros” i els àmbits dels Sectors Urbanitzables Delimitats “SUD.7-Costa Brava Centre” i “SUD.8-Horta d’en Beia”

6. Formulació de consideracions al document anomenat “Objectius i propòsits de la modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner” trames per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme

7. Sol·licitar l’adhesió íntegra al conveni subscrit entre l’organisme autònom Jefatura Central de Tráfico i la FEMP, per a l’intercanvi d’informació i la mútua col·laboració administrativa

8. Modificació de la Secció Electoral D2- S6

9. Designar les dues festes locals per a l’any 2014

10. Adhesió al Protocol d’Execució de les Diligències de Llançament als Partits Judicials de Catalunya

11. Modificació de la data de celebració del ple ordinari del mes d’octubre.

II Part de control

12.- Moció que presenta el grup municipal d’EUIA-ICV de Blanes sobre la fi de vigència de convenis col·lectius.

13.- Moció que presenta el grup municipal d’EUIA-ICV de Blanes, per a la creació d’un concurs de treballs de recerca al municipi.

14.- Moció que presenta el grup municipal d’EUIA-ICV de Blanes, en defensa dels drets de les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs i pels seus drets sexuals i reproductius.

15. Precs i preguntes.