Moció del grup municipal de CiU Blanes en defensa dels clubs esportius a Catalunya

Esportistes amateurs

Esportistes amateurs

Text de moció que presentarà el grup municipal de CiU Blanes al ple de l’Ajuntament del mes de juliol

Donat que els clubs esportius amateurs catalans han aprovat el següent manifest:
Manifest en Defensa de l’Esport Amateur Català

Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat a les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a l’esport professional sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur, posant en risc la seva continuïtat, volem manifestar el següent:

El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a la seva formació personal i cívica, a l’educació en valors, a l’adquisició d’hàbits saludables, a la integració i a la cohesió social. Resulta doncs, imprescindible conservar-lo i impulsar-lo.

El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que són estrictament les hores d’entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els hi permet també cobrir les despeses que els hi ocasiona.

En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats esportives i moltes de les persones que hi presten els seus serveis es veu com una relació de voluntariat donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió i el compromís que no pas per l’obtenció d’un benefici econòmic personal. Sense aquestes persones, moltes entitats serien inviables.

De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes entitats esportives són del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a desaparèixer, causant un dany de dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en l’esport de base i en els nostres joves.

Per això, demanem als Grups Parlamentaris de la Cambra Catalana que:

1.-  Sol·licitin al Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional.

2.- Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social.

3.- Instint al Congrés de Diputats a adoptar els canvis legislatius necessaris a fi d’establir per aquest col·lectiu un règim especial de la Seguretat Social que contempli la seva singularitat, i que porti a una reducció del percentatge de cotització de l’esport amateur.

Donat que darrerament s’ha iniciat per part de l’administració de l’estat espanyol un atac frontal contra totes les entitats esportives catalanes i clubs esportius, i davant la difícil situació jurídica d’aquestes entitats, a les que no es reconeix que tinguin personalitat jurídica pròpia, fet que implica que qualsevol deute d’aquestes entitats esportives o clubs pugui intentar ser derivat a tots i cadascun dels socis de les entitats i clubs;

Donat que la societat civil catalana té un teixit associatiu esportiu molt ric, amb un altíssim nombre de llicències i fitxes en tots els esports federats, i entenent que un atac contra tots aquests clubs és un atac a la base de la societat civil catalana que es dedica a la formació nens, nenes i joves en els valors de l’esport.

Donat que l’art. 1.3 de l’Estatut dels Treballadors estableix els treballs exclosos de l’àmbit regulat per aquesta Llei, i, concretament, en el seu apartat d) exclou de l’àmbit de l’Estatut dels Treballadors els treballs realitzats a títol d’amistat, benevolència o bon veïnatge,

Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió de l’Ajuntament de Blanes, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Sol·licitar al Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional.

SEGON.- Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social, definint clarament els conceptes de bonificacions per dietes i transports que es poden abonar a persones que destinen el seu temps a la formació de nens i nenes dins l’àmbit de clubs esportius i associacions esportives;

TERCER.- Instar al Congrés de Diputats a adoptar els canvis legislatius necessaris a fi d’establir:

a.- Que s’ampliï l’apartat d) de l’art. 1.3 de l’Estatut dels Treballadors i s’inclogui «i els treballs realitzats a títol de voluntariat per associacions i clubs esportius amateurs».

b.- Que estableixi un règim especial de la Seguretat Social per a les persones que treballin per associacions i clubs esportius amateurs i percebin retribucions per damunt del salari mínim interprofessional una reducció del percentatge de cotització a la Seguretat Social”

QUART.- Instar al Govern de l’estat espanyol i al Consejo Superior de Deportes perquè regulin expressament els clubs esportius i les associacions esportives tenen personalitat jurídica pròpia.

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, al Consejo Superior de Deportes, a la UFEC i als presidents i presidentes de clubs i entitats esportives de Blanes.