L’Ajuntament de Pineda subvenciona el 20% de l’IBI a les famílies del municipi amb tots els membres a l’atur

Ajuntament de Pineda de Mar

Ajuntament de Pineda de Mar

La junta de govern de l’Ajuntament de Pineda ha aprovat les bases reguladores per a l’atorgament de la subvenció del 20% de l’Impost de Béns Immobles (IBI) a les famílies en atur.

La subvenció serà l’import econòmic equivalent al 20% de l’import total del rebut de l’IBI, per als habitatges que constitueixin el domicili habitual de les famílies de Pineda de Mar que tinguin tots els seus membres desocupats.

Les famílies hauran de presentar una declaració responsable conforme tots els membres de la unitat familiar estan a l’atur. També hauran d’acreditar-ho amb un certificat d’inscripció al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) o informe de vida laboral actual de la Tresoreria de la Seguretat Social, de tots els membres de la unitat familiar majors de 23 anys.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda des de l’1 de maig fins al 31 d’octubre d’aquest any. Les famílies demandants rebran la subvenció de l’IBI, el 15 de juliol per a les sol·licituds de maig i juny, 15 de setembre per a les sol·licitudsde juliol i agost i 15 de novembre per a les sol·licituds de setembre i octubre.

Els sol·licitants hauran de documentar el pagament del rebut de l’IBI per rebre la subvenció equivalent al 20% de l’impost. En el cas dels rebuts domiciliats trimestralment, els beneficiaris hauran de retornar la subvenció, en el cas d’impagament d’algun dels rebuts de l’IBI domiciliats.

L’Ajuntament de Pineda ha informat que les sol·licituds es tramitaran per ordre de presentació i en el cas que l’import de les subvencions sol·licitades superi l’import disponible al pressupost municipal, es crearà una llista d’espera fins que s’ampliï la partida econòmica destinada a la subvenció del 20% de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a les famílies en atur.