El ple de Calella aprova el pla d’usos de la Fàbrica Llobet-Guri

Foto: Ajuntament de Calella

Foto: Ajuntament de Calella

El Ple municipal de Calella, celebrat dijous 3 d’abril, va aprovar el Pla d’usos de la Fàbrica Llobet-Guri, redactat per ICC consultors, amb els vots a favor de tots els grups amb representació a l’Ajuntament, a excepció d’ERC que es va abstenir.

El redactat d’ICC consultors recull el treball que durant vuit mesos ha elaborat la Comissió específica creada on hi han participat tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament.

La fàbrica Llobet-Guri és un dels edificis més emblemàtics de Calella i constitueix un testimoni palpable del passat industrial tèxtil del municipi. En conjunt, el complex de naus que l’integren ocupa una superfície de més de 25.000 m2, que encara avui no està utilitzada en la seva totalitat. L’estat de les instal·lacions de la fàbrica no és homogeni i encara existeixen sales sense utilització ni cap mena d’acondicionament.

D’altres espais, en canvi, estan habilitats però presenten deficiències i, finalment, hi ha dependències que compleixen els requisits i les necessitats dels usos que acullen. Així, hi ha espais que precisen d’una actuació estructural (coberta, divisions, tancaments i instal·lacions) i, d’altres, que tan sols necessiten inversions tècniques de menor envergadura per a optimitzar-ne les condicions d’ús.

La Fàbrica Llobet-Guri

La Fàbrica Llobet-Guri

L’adquisició municipal de forma esglaonada de les naus va comportar la incapacitat de realitzar una previsió d’usos sobre el total del conjunt. Així, la utilització de la fàbrica s’ha caracteritzat per una acumulació progressiva d’usos i d’arranjament dels espais, desenvolupades durant les últimes dècades i atenent les necessitats.i les oportunitats d’inversió de cada moment, sense comptar amb una planificació general que permetés l’establiment de sinèrgies dels usos que es realitzaven. Per tal de posar fre a aquesta dinàmica, l’any 2010, l’Ajuntament de Calella va elaborar una proposta de Pla estratègic d’usos de a fàbrica Llobet-Guri que no va ser aprovada pel Ple.

Tres anys després, la fàbrica Llobet–Guri ha experimentat canvis importants en els seus espais i han sorgit noves possibilitats i oportunitats d’usos a l’equipament a les plantejades inicialment. El canvi de context ha fet necessari definir una nova proposta per a l’equipament que combinés les necessitats ciutadanes i les possibilitats d’inversió de l’Ajuntament de Calella.

Així, al llarg de 8 mesos (juliol 2013-març 2014) s’ha treballat en una Comissió, amb la participació de tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament, que ha servit per definir el projecte estratègic d’usos de futur de l’equipament, partint d’una diagnosi dels usos actuals de la fàbrica, de les principals deficiències detectades, de les necessitats d’implantació de nous usos i de les oportunitats d’inversió actuals i de futur. D’aquesta manera, s’ha dissenyat un projecte estratègic de l’equipament que constitueix el full de ruta per a les noves actuacions a la fàbrica. Un full de ruta fruït del treball tècnic i del consens polític, gràcies a la creació d’aquesta Comissió.

Concepció global

El nou pla d’usos de la fàbrica Llobet-Guri inclou una projecció d’usos i espais amb una concepció global de l’equipament que garanteix una coherència entre les intervencions de futur a la fàbrica i els seus usos finals. En aquest sentit, els 15 programes d’actuació que es defineixen permeten un desplegament i implantació de forma autònoma de cadascun d’ells (en funció de les possibilitats d’inversió de l’Ajuntament en cada moment) , assegurant-ne l’encaix en el conjunt i la plena funcionalitat. Així mateix, també s’inclouen 2 programes d’actuació transversal que han d’assegurar la gestió de la implantació del pla d’usos i de l’activitat de l’equipament.

Però, més enllà de les actuacions que requereixen d’una inversió per a arranjament físic de les instal·lacions, l’estratègia de futur del pla també realitza una aposta clara de canvi de model de gestió de l’equipament. Trenca amb la dinàmica actual d’usos exclusius i aposta per una major presència dels espais compartits i polivalents, maximitzant l’aprofitament de la fàbrica i afavorint una major concentració d’activitat i serveis envers la ciutadania de Calella.