Troben irregularitats comptables en la gestió de la Corporació de Salut del Maresme i La Selva

Es van produir entre els anys 2009 i 2011

Hospital Comarcal de Blanes

Hospital Comarcal de la Selva, ubicat a Blanes

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan de fiscalització del sector públic de Catalunya, ha emès l’informe de fiscalització relatiu a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS).

El treball dóna compliment a la Resolució 636/IX del Parlament de Catalunya, que encomana a la Sindicatura l’elaboració d’un informe de fiscalització relatiu a la Corporació corresponent als exercicis 2009, 2010 i 2011, que inclogui especialment totes les despeses de les partides pressupostàries de protocol i representació, estudis i dictàmens i despeses diverses.

La CSMS és un consorci participat per l’Hospital Sant Jaume de Calella, l’Hospital Comarcal de la Selva (Consorci Sanitari de la Selva), la Fundació Hospital Asil Sant Jaume de Blanes i l’Hospital Municipal de Lloret de Mar. Es va onstituir el 2001 per dur a terme la gestió conjunta dels diferents nivells assistencials, sanitaris i socials en les comarques del Maresme i la Selva. Està inclosa en el pressupost de la Generalitat, que exerceix el control de l’entitat.

La Liquidació dels pressupostos de la CSMS dels exercicis 2009, 2010 i 2011, respectivament, presenta un drets liquidats de 106,46M€, 109,92M€ i 95,84M€, i unes obligacions reconegudes de 105,46M€, 107,67 M€ i 97,30 M€, dels quals resulta un superàvit d’1,00 M€ l’exercici 2009, un superàvit de 2,25 M€ l’exercici 2010 i un dèficit d’1,46 M€ l’exercici 2011.

Al tancament dels exercicis 2009, 2010 i 2011, la CSMS presentava un volum d’actiu i de passiu de 102,14 M€, 104,03 M€ i 89,57 M€, respectivament.

La CSMS presta atenció hospitalària a una població d’aproximadament 194.000 persones i serveis d’atenció primària a unes 87.400 persones. L’any 2011 comptava amb 218 llits d’aguts i 1.382 professionals.

L’apartat 3 de l’informe, Conclusions, inclou dinou observacions relatives als comptes anuals, a la gestió de la contractació i a les partides pressupostàries objecte d’anàlisi d’acord amb la resolució del Parlament.

Hospital Sant Jaume de Calella

Hospital Sant Jaume de Calella

En relació amb els aspectes comptables, es posa de manifest que la CSMS no efectua la gestió del pressupost durant cadascun dels exercicis fiscalitzats, fet que no permet fer l’adequat seguiment pressupostari i que va comportar que les obligacions reconegudes en diversos capítols de la liquidació del pressupost dels tres exercicis fossin superiors al crèdits definitius.

La CSMS comptabilitza el patrimoni i les seves operacions econòmiques i financeres d’acord amb el Pla general comptable, quan hauria de fer-ho d’acord amb el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat.

Respecte a la contractació, la CSMS té encarregada la gestió administrativa i l’assessorament
en aquesta matèria al Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya mitjançant un conveni de col·laboració. Durant el període 2009-2011 va tramitar quaranta-sis expedients, amb un volum de despesa licitada de 54,71 M€.

La fiscalització de la mostra posa de manifest, entre altres qüestions, la contractació de serveis per valor de 2,12 M€ sense seguir els procediments previstos en la normativa de contractació pública, la tramitació d’un contracte de gestió de serveis públics que correspondria haver tramitat com un contracte de serveis, la manca de constància de la negociació amb els proveïdors en el cas dels contractes tramitats pel procediment negociat, la manca de quantificació del preu total del contracte en els contractes derivats d’acord marc, així com altres incidències de caire formal.

S’observa també que l’inici de l’expedient d’un contracte d’obres va ser posterior a la realització i facturació de les obres per l’empresa contractista.

La Sindicatura constata a més la manca de regulació formal de les relacions entre la CSMS i l’empresa BC Gest, SL, per a la prestació de serveis a pacients estrangers i a pacients lesionats per accidents de trànsit.

D’acord amb la Resolució 636/IX del Parlament, la Sindicatura analitza en detall les despeses
de protocol i representació, estudis i dictàmens i despeses diverses, i fa un seguit d’observacions relatives a la incorrecta comptabilització de despeses extraordinàries, a la contractació d’estudis i serveis i al pagament de serveis professionals a càrrec de la CSMS.

Així, s’observa que la CSMS va fer pagaments per la prestació de serveis professionals i per despeses de representació sense practicar la corresponent retenció fiscal ni la cotització a la Seguretat Social.

També constata la realització d’aportacions econòmiques mensuals a dues entitats religioses, sense que la Sindicatura hagi pogut obtenir els documents que justifiquen aquestes aportacions.