La Corporació de Salut del Maresme i la Selva dóna a conèixer la memòria de 2013

Hospital Comarcal de Blanes

Hospital Comarcal de Blanes

La Corporació de Salut del Maresme i La Selva (CSMS) ha fet pública la memòria de l’any 2013. En la memòria hi apareix un resum de les principals actuacions realitzades i els resultats de la prestació de serveis, entre d’altres dades.


La CSMS és un consorci públic que té com a finalitat l’atenció a la salut dels ciutadans de l’Alt Maresme i la Selva Marítima. Hi treballen prop de 1.400 persones que cobreixen, des de 6 centres d’atenció primària de salut, 2 hospitals, 3 centres de Rehabilitació, i 3 centres sociosanitaris i d’atenció a la dependència i domiciliària, les necessitats sanitàries de prop de 193.000 habitants, a més de la població flotant turística.

El president de la CSMS, Albert Fernández Terricabras, destaca de la memòria 2013 que “s’ha fet un pas important en el concepte “dos edificis, un hospital” amb la unificació i reordenació de serveis per tal de garantir-ne la presència en el territori, millorar la seguretat del pacient en base a l’especialització i millorar l’eficàcia i l’eficiència, optimitzant els recursos que hi destinem. L’activitat de la Corporació es manté estable o augmenta, depenent del tipus d’activitat. I això en un context de reducció d’ingressos que ens obliga a tots a fer un esforç addicional”.

El pressupost de la Corporació va ser de 88 milions d’euros l’any 2013 (mentre que l’any 2012 va ser de prop de 93 milions d’euros, i l’any 2011 de prop de 94). La situació econòmica restrictiva general ha tingut la seva repercussió en els preus i tarifes que la Corporació rep per l’activitat que realitza. La davallada de tarifes i de contractació del Servei Català de la Salut (pràcticament un 90% dels ingressos econòmics) ha vingut acompanyada d’una disminució en els ingressos per mutualitats i pacients privats sense poder ser compensat per la facturació a altres entitats.

Tot i la disminució en els ingressos, les mesures de contenció en les despeses han possibilitat un resultat en el compte d’explotació equilibrat. Part de l’equilibri en els resultats es sustenta en els pactes per la pèrdua de poder adquisitiu per part dels treballadors. La resta de l’equilibri s’ha assolit amb una reducció important dels consums, el que implica una certa descapitalització de la CSMS que no pot portar a terme les inversions desitjables.

Menys recursos però més eficiència

Hospital Sant Jaume de Calella

Hospital Sant Jaume de Calella

Doncs bé,la Corporació, amb menys recursos econòmics i en base a un increment d’eficiència dels professionals i a una major productivitat, va incrementar l’any 2013 les intervencions quirúrgiques (de 11.640 -any 2012- a 11.875 –any 2013-), les intervencions majors (de 8.700 -any 2012- a 8.719 –any 2013-), les intervencions majors sense ingrés (de 4.986 -any 2012- a 5.032 –any 2013-) i les intervencions ambulatòries a Consultes (de 7.897 -any 2012- a 9.577 –any 2013-).

D’altra banda, es va mantenir, durant l’any 2013, la tendència observada des de l’inici de la crisi econòmica de disminució de visites als diferents professionals de l’Equip d’Atenció Primària, tant en activitat programada com en horari d’urgència. De les 567.662 visites totals l’any 2012 es va passar a les 557.936 l’any 2013. Per contra, van incrementar les visites en els domicilis (de 18.772 l’any 2012 a 19.587 l’any 2013), gràcies a un millor desplegament i organització dels serveis.

Reordenació de l’activitat urgent

Tanmateix, la reordenació de l’activitat urgent que es realitzava en els centres d’atenció primària (que s’ha reduït), no ha suposat un increment de l’activitat en els serveis d’urgències dels hospitals. De fet, també ha disminuït lleugerament. A més, el decrement dels pacients que tornen a urgències desprès de 72 hores d’haver estat donats d’alta denota una major capacitat de resolució (de 4.150 l’any 2012 s’ha passat a 3.950 l’any 2013).

La memòria 2013 també recull una de les accions més destacades de l’any: la reordenació dels serveis hospitalaris. I és que, a finals del mes d’octubre, desprès d’una curosa planificació i amb la voluntat de garantir la sostenibilitat dels serveis en el territori i millorar l’expertesa professional, es van unificar els serveis de cirurgia general i els serveis de cirurgia ortopèdica i traumatologia dels hospitals de Sant Jaume de Calella i de l’Hospital Comarcal de Blanes. Així, els pacients que han de ser intervinguts i els que han de ser hospitalitzats per patologies subsidiàries de cirurgia general són tractats a l’Hospital de Calella i els que ho han de ser per patologies traumatològiques ho són a l’Hospital de Blanes.

Manifestación contra los recortes en el Hospital Comarcal de Blanes, el 6 de octubre de 2013 Foto: JFG

Manifestación contra los recortes en el Hospital Comarcal de Blanes, el 6 de octubre de 2013 / Foto: JFG

Es manté en els dos edificis tant l’atenció a les Urgències com l’atenció en la visita ambulatòria dels especialistes. Amb aquesta redistribució de les activitats assistencials, s’espera aconseguir un increment de la qualitat, de l’equitat i de la seguretat del pacient; una major expertesa dels professionals; una major població de referència que permet assegurar millor la permanència del servei en el territori; i poder atendre més patologies en els centres de la Corporació que fins ara havien de ser tractades en altres hospitals.

També, durant l’any 2013, es centralitza l’activitat d’Atenció Primària de Lloret en dos edificis: el CAP Centre i el CAP Francisco Benito (El Rieral), dos edificis pensats com a centres d’atenció primària on s’agrupen tots els serveis propis del nivell assistencial. Es replanteja la rehabilitació i la fisioteràpia ambulatòria, unificant el servei de medicina física i rehabilitadora sota una sola direcció per tot el territori, guanyant en homogeneïtat, protocol·lització i especialització. Fruit d’aquesta reorientació del servei, es crea el Centre de Rehabilitació de la Selva al barri de Fenals de Lloret.

Aquestes reordenacions han requerit obres de manteniment i reformes. Les més destacables han estat el centre de rehabilitació a Fenals, les plantes d’hospitalització a Blanes i Calella, l’adequació del CAP Francisco Benito – El Rieral o la Unitat d’atenció al pacient crònic complexa tant a l’Hospital Comarcal de Blanes (Hospital de dia) com a l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella.

Tanmateix, durant l’any 2013, s’han desplegat nous serveis de proximitat i noves maneres de treballar que han de possibilitar arribar millor a tots aquells ciutadans que ho necessiten. Així, es desplega:

• La Unitat Ambulatòria per l’estabilització del pacient crònic complexa, destinada a pacients amb patologies cròniques conegudes en el moment en que es descompensen. La UPCA consta d’un dispositiu a l’Hospital de Blanes i un altre a l’Hospital de Calella.
• Les rutes assistencials, veritables guies d’actuació coordinada entre tots els nivells assistencials davant patologies prevalents (insuficiència cardíaca, malaltia respiratòria crònica, diabetis…).
• I s’amplia el servei d’hospitalització domiciliària que ara pot actuar a la Selva Marítima, vist els bons resultats obtinguts en el Maresme.

La memòria 2013 també recull les obres de millora de les instal·lacions de la Corporació. En aquest sentit, es destaca que a l’edifici Sant Jaume de Calella s’ha retirat la zona enjardinada interior del CAP, aconseguint un espai diàfan per tal de realitzar determinades activitats col·lectives. A l’Hospital Comarcal de la Selva, cal destacar el canvi del sistema de distribució d’oxigen relacionat amb el canvi de model de subministrament que ha facilitat una major eficiència en la seva utilització i en els costos que se’n deriven. D’altra banda, també s’ha prioritzat la reposició de material de fibroendoscòpia.