Tossa va tenir un superàvit de més de 2 milions d’euros l’any 2018

L’Ajuntament de Tossa va informar el dijous 14 de març durant en ple ordinari de la liquidació del pressupost 2018. D’entre les principals conclusions, s’extreu que el pressupost es tanca en positiu, el que permetrà incorporar al pressupost de 2019 més d’1,68 milions d’euros per a inversions.

Una altre dada a destacar de la liquidació del pressupost municipal de 2018 és que el percentatge d’endeutament és del 59,99%, un rati que recull la salut de les finances municipals ja que està per sota del 75% que recomana la Generalitat.No obstant, no es compleix amb la regla de la despesa ni amb l’objectiu d’estabilitat ja que es presenta un dèficit financer de poc més de 24.000 euros.

El motiu principal de l’incompliment de la regla de la despesa és que s’ha fet un volum important de despesa d’inversions amb càrrec al superàvit de l’any 2017 finançada amb crèdits finalistes. Per aquest motiu, caldrà fer un nou pla econòmic-financer, tal com diu la Llei d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera de l’Estat. 

La regidora d’Hisenda, Mª Àngels Pujals, afirma que «l’ajuntament ha tancat els comptes de l’any 2018 amb un excel·lent estat de salut, ja que complim amb nota tots els criteris de solvència que recomana la Generalitat. Tenim un important pla d’inversions previst per a la millora de Tossa, un endeutament acceptable i els creditors cobren les seves factures abans del que marca la llei». Finalment, Pujals conclou que «hem complert un any més en presentar els números clars de l’ajuntament dins el termini legal».