La Plataforma SOS Costa Brava denúncia irregularitats en el projecte d’urbanització de Cala Morisca de Tossa

Imatge de la ronda de premsa i acte informatiu de la Plataforma SOS Costa Brava

La Plataforma SOS Costa Brava juntament amb l’Associació Amics de Tossa – Club UNESCO han celebrat aquest matí a Tossa de Mar una roda de premsa per fer públics els motius d’oposició als Projectes d’urbanització i de reparcel·lació de la Cala Morisca de Tossa i el conjunt d’al·legacions presentades en contra de la urbanització del sector urbanitzable de 32,2 hectàrees situat a l’entorn de la Cala de la riera i dels turons de la Morisca de Tossa de Mar.


Projectes que han estat aprovats inicialment per l’alcaldessa de Tossa de Mar, Gisela Saladich, mitjançant Decrets d’Alcaldia de dates 12 i 22 de Novembre, i que han estat exposats al públic durant el mes de desembre de 2018. I Projectes que preveuen executar la urbanització de terrenys forestals i amb pendents superiors al 20% i la creació de 75 noves parcel·les edificables amb un greu impacte ambiental i paisatgístic que transformarà i malmetrà aquesta primera línia costanera del municipi de Tossa.

Els principals motius d’oposició al Projecte d’urbanització són els següents:

1. Il·legalitat del Projecte d’urbanització per projectar la urbanització de terrenys amb pendents superiors al 20%. Amb infracció de l’article 9.4 que prohibeix urbanitzar en pendents superiors al 20%.

2. Il·legalitat del Projecte d’urbanització per preveure zones verdes i espais lliures inadequats i no funcionals pel gaudi de la població. Amb infracció de l’article 9.7 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost.

3. Afectació als torrents, rieres i zona de policia d’aigües, i alteració dels drenatges naturals i dels espais que haurien de quedar lliures de tota construcció i instal·lació.

4. Manca d’Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i manca de presentació de l’Estudi d’inundabilitat previst al POUM com a requisit de desenvolupament de l’àmbit.

5. Manca d’avaluació dels impactes ambientals i paisatgístic de la urbanització que són indispensables ateses les greus afectacions que es provoquen.

6. Producció d’impactes ambientals i paisatgístics negatius i incompatibles amb els valors de l’àmbit:
a/ Desforestació de més de 6 Hectàrees de bosc de suros i alzines. 
b/ Afectació al connector natural existent entre 2 espais EIN de l’Ardenya – Cadiretes i reducció en més del 50% de la seva amplada.

7. Manca de presentació d’un Estudi d’impacte i integració paisatgística complet i amb anàlisi de conques visuals.

Cala Morisca

8. Inexistència d’Informes favorables dels organismes públics competents en matèria de medi natural, boscos i paisatge.

9. Manca d’acreditació de l’Estudi Econòmic i financer complet del Pla Parcial i manca de solvència econòmica i tècnica de l’empresa Promotora Tossagur SL.

10. Inviabilitat econòmica i tècnica de la urbanització del sector.

11. Manca de subsanació prèvia dels motius d’anul·lació del Pla Parcial de Cala Morisca de l’any 99 i manca d’execució de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 24 de Desembre de 2003 que va anul·lar parcialment el Pla Parcial i va condemnar a l’Ajuntament a incorporar modificacions al PPU, entre d’altres:
a) Efectuar Estudi econòmic financer del Pla Parcial.
b) Suprimir la possibilitat de construir 3 habitatges a la Clau de paisatge de xalets.
c) Preveure sistema de sanejament i depuració i incorporar-lo a l’Estudi Econòmic – financer.
d) Preveure la reserva d’aparcaments.

12. Existència de riscos geològics, d’erosió del sòl i despreniments i existència de risc d’inundabilitat i afectació per gran avingudes.

13. Deficiències del sistema de sanejament i depuració de les aigües residuals.

14. Manca d’acreditació de la suficiència de recursos hídrics i de l’obtenció d’una concessió d’aprofitament d’aigua a favor del Promotor.

15. Transcurs de 20 anys des de l’aprovació del Pla Parcial sense haver-lo executat. Possibilitat de desclassificació del sòl sense existència de dret d’indemnització en no haver-se patrimonialitzat encara el sostre edificable.

6. Producció d’un supòsit de desviació de poder en l’actuació continuada de l’Ajuntament favorable a la urbanització d’aquests terrenys.

Pel que fa al projecte de reparcel·lació presentat per la Promotora Tossagur SL, es denuncia:

1. L’excepcional celeritat amb que l’Alcaldessa de Tossa de Mar va aprovar el Projecte, en poc més d’un mes, malgrat l’excepcional complexitat del mateix.

2. La producció d’un negoci especulatiu de la Promotora contrari a l’interès general, a l’article 47 de la Constitució i que el Consistori està obligat a impedir.

3. El sorprenent tracte de favor que es dóna a Tossagur SL que rep 45 parcel·les edificables i no paga cap import pels costos d’urbanització fixats en més de 3’1 Milions d’Euros.

4. La manca d’acreditació de la solvència econòmica i tècnica de la Promotora, que es va adjudicar els terrenys en un procés d’execució judicial.

Imatge de la roda de premsa

5. El Projecte de Reparcel·lació és contrari a Dret per vulnerar el principi d’equidistribució de beneficis i càrregues que s’evidencia amb el següent fet:
a/ Tossagur SL guanya el dret a edificar uns terrenys que són actualment bosc i que no compten amb cap servei, mentre que la resta de propietaris de terrenys que ja estan edificats i afronten carrers amb serveis bàsics, no guanyen cap dret a edificar i han de suportar pagaments d’imports excepcionals.
b/ Tossagur SL s’adjudica 45 parcel·les, no paga cap quota urbanística, no paga cap despesa d’urbanització i a més cobra de tots els propietaris pels suposats dèficits d’adjudicació.

6. La inviabilitat econòmica i la desproporció d’exigir el pagament de quotes urbanístiques en gran part superiors a 60.000€ i que arriben fins a 180.000€ a propietaris que ja disposen de l’habitatge construït des dels anys 70-80.

7. La inviabilitat econòmica del Projecte i del sector havia estat reconeguda pel propi Ajuntament de Tossa de Mar que va intentar modificar el planejament a petició del Promotor per fer una gran zona hotelera:
a/ Signatura de l’Alcaldessa del conveni urbanístic per modificar el Pla amb Tossagur SL en data 18 de Maig de 2015.
b/ Acord de Ple aprovant inicialment el Conveni urbanístic de data 17 de Desembre de 2015.
c/ Acord de Ple aprovant definitivament el Conveni el 10 de Març de 2016.

8. La manca d’execució i desenvolupament del PPO des de l’any1998, fins la data actual i la no transformació urbanística habiliten a l’Ajuntament per estudiar la reforma del planejament i la seva modificació i per suspendre llicències i la tramitació de Projectes de gestió durant un any a l’empara d’allò establert a l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, per tal de defensar l’interès públic i general de la població i preservar els terrenys de naturalesa forestal tot impedint la seva transformació.

Per tot això, l’Associació d’Amics de Tossa – Club Unesco i la Plataforma SOS Costa Brava exigeixen:

1. Deixar sense efecte les Resolucions d’Alcaldia d’aprovació inicial dels Projectes.

2. Exigir el sotmetiment del Projecte d’urbanització als tràmits d’avaluació ambiental i la presentació d’Estudi d’impacte ambiental i d’Estudi d’impacte i integració paisatgística.

Cala Morisca

3. Requerir al Promotor Tossagur SL que justifiqui la viabilitat econòmica i tècnica de la urbanització i la seva solvència econòmica tècnica i professional així com l’aportació del seu títol de propietat, de l’Aval del 12% de l’obra urbanitzadora, l’Estudi d’inundabilitat i de la concessió administrativa pel subministrament d’aigua potable al sector.

4. Suspendre la tramitació fins que no es subsanin tots els defectes, mancances i irregularitats denunciades.

5. Adoptar un Acord de Ple pel que s’acordi l’estudi i anàlisi de la possible modificació del planejament urbanístic pel sector de Cala Morisca, amb la finalitat de preservar el sòl forestal i totes les masses arbrades, el connector natural i d’excloure del sector tots els terrenys amb pendents superiors al 20%, i limitar l’àmbit al sector de la part alta ja edificat i dotat de bona part dels serveis urbanístics bàsics.

6. Adoptar l’acord de suspensió de llicències d’obres i de tramitació i aprovació d’instruments de gestió urbanística durant un any, a l’empara d’allò establert a l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

I es formula advertiment exprés d’il·legalitat a tots els regidors que votin l’aprovació definitiva dels Projectes als efectes de poder depurar responsabilitats en que puguin incórrer pel supòsit de que aprovessin la urbanització del sector de Cala Morisca malgrat les irregularitats denunciades.