Santa Coloma de Farners dóna un pas més per la constitució d’una societat mercantil per gestionar l’aigua

Santa Coloma de Farners

L’Ajuntament ha aprovat, en sessió de ple extraordinària, el plec de clàusules econòmiques, tècniques, jurídiques i administratives que han de regir el procediment obert per la selecció d’un soci privat.

El Consistori seleccionarà un soci privat per crear una societat mercantil mixta mitjançant la transmissió del 51% del total del seu capital social, reservant-se l’Ajuntament el restant 49% del capital social. L’objectiu de l’Ajuntament és que la societat d’economia mixta estigui activa a principis de l’any vinent.

La durada de la societat mercantil resultant del procediment concurs serà de 10 anys. L’aprovació del ple de clàusules es va fer amb els vots a favor de l’equip de govern (CiU i PSC) i el vot en contra d’ERC i Colomencs pel Canvi. PP i CUP van excusar la seva assistència al ple.

La nova societat gestionarà els serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua i altres serveis i obres de competència municipal en el terme municipal de Santa Coloma de Farners. Els serveis encarregats seran, per una banda, l’abastiment d’aigua potable, consistent en la captació, tractament, transport, emmagatzematge, distribució i subministrament domiciliari d’aigua pel consum humà, comercial i industrial i per a les instal·lacions de neteja viària, fonts públiques, jardineria i extinció d’incendis.

Per altra part, pel que fa la servei de clavegueram, consistirà en l’evacuació de les aigües residuals i pluvials necessària per al drenatge domiciliari i viari, així com el transport de les aigües residuals des dels col·lectors generals i les estacions de bombament fins a les instal·lacions de sanejament. La futura societat també s’encarregarà de la gestió de la depuradora d’aigua residual en el moment en què l’Ajuntament recuperi la gestió.

L’alcalde de Santa Coloma de Farners, Antoni Solà, ha explicat que «el plec de clàusules aprovades és una documentació que ha estat molt treballada pel regidor Josep Cullell, pel secretari de l’Ajuntament i per l’interventor. El resultat és un molt bon document. Estic segur que altres ajuntaments de la comarca tindran aquesta iniciativa com a un referent per millorar la seva gestió de l’aigua ja que és una bona fórmula. A més a més, una part dels beneficis que s’obtinguin a través d’aquesta societat d’economia mixta revertiran en la millora de la xarxa municipal».

Fins l’any 1991 Santa Coloma va fer la gestió directa del seu abastament. Des d’aleshores ençà, ho ha fet mitjançant concessió per 10 anys, que va ser prorrogada per 10 anys més, fins el 2011.

En finalitzar el contracte vigent, l’equip de govern ha estimat que la solució més idònia per afrontar els reptes de futur és la combinació adient entre les capacitats tècniques i financeres de que s’ha dotat l’Ajuntament amb les d’un soci privat que aporti la seva infraestructura de gestió i una certa capacitat addicional de finançament.

L’experiència observada durant els darrers anys ha permès valorar les aportacions tècniques i financeres del contractista, alhora que contrastar les dificultats d’accés a la informació rellevant del servei i la necessitat de millorar la vinculació de la gestió dels servei als objectius de la política municipal.

En els propers anys, les necessitats d’inversió en els serveis d’abastament i sanejament seran importants, i la pressió sobre els costos d’explotació, també. Santa Coloma de Farners afronta aquest període amb unes tarifes sanes i amb una raonable capacitat financera.