Lloret de Mar guanya el contenciós administratiu que se li va interposar per les mostres comercials

Ajuntament de Lloret de Mar

El Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar va aprovar, en sessió de 27 d’octubre del 2008, la modificació de l’article 52 de l’Ordenança de via pública, referent a les mostres comercials. El principal canvi que es va introduir és la prohibició de les mostres comercials en tot el terme municipal.

Arran d’aquesta aprovació, diferents comerciants varen interposar davant del Tribunal Superior de Catalunya un recurs contenciós administratiu i van demanar que s’anul·lés aquest acord.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha analitzat cada un dels motius d’impugnació i ha establert que:
– L’al·legació referent als defectes formals en què s’al·lega que la competència comercial és de la Generalitat de Catalunya i no de l’Ajuntament queda desestimada atès que el que es tracta en aquest cas és la regulació de l’ús de la via pública local, fet que correspon a la corporació.

Seguint amb les al·legacions per defecte de forma, també s’ha desestimat el fet que no s’hagués constituït prèviament una Comissió d’Estudi; aquest document no es considera essencial i atès que ja es varen dur a terme procediments imprescindibles com l’aprovació
inicial, informació pública, resolució de reclamació i aprovació definitiva, els tràmits varen ser els correctes. I per últim, també s’ha desestimat com a defecte de forma el fet que el tràmit d’informació pública només fos inserit al Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí Oficial de la Província però no a la premsa diària ni a taulers d’anuncis.

En relació amb les al·legacions relacionades amb la vulneració de llibertat d’empresa, es desestimen d’acord amb l’obligació de les empreses d’exercir la seva llibertat en el marc de les regulacions establertes en cada sector de l’activitat econòmica.

Referent a la vulneració del principi d’igualtat en què s’al·lega la discriminació que suposa que no es permetin mostres comercials però si flors, verdures i fruites i cadires i taules, el Tribunal considera que «no és discriminatori permetre l’ocupació en la part central del passeig solament a establiments comercials i restauració. Es correspon amb el tipus d’activitat que es desenvolupa en aquesta via (…) i és conforme a les tradicions i pràctiques habituals en vies d’interès artístic, humà i paisatgístic. L’infreqüent i anòmal és, pel contrari, exposar a la via pública les mercaderies que es venen en els establiments ubicats a les mateixes vies. Per altra banda, els expositors als quals fa referència l’Ordenança indubtablement obstaculitzen el trànsit i impedeixen la utilització de la superfície ocupada, a diferència d’aquests establiments de restauració».

També es destaca la inexistència de discriminació de raça al·legada atès que l’Ordenança s’aplica a la totalitat d’establiments comercials del municipi, independentment de la raça, origen o nacionalitat dels comerciants.

Per Romà Codina, alcalde de Lloret, aquesta resolució demostra «que l’Ajuntament treballa amb la màxima transparència i equitat, i que el nostre objectiu és vetllar pel benestar col·lectiu. Encara a dia d’avui CIU, des del govern, considera que la retirada de les mostres comercials ha suposat una millora significativa de la imatge, no només comercial, sinó integral de la vila. Haver de retornar ara a les mostres penjants significa un retrocés significatiu».