Acord per construir un hotel a la Cala Morisca de Tossa de Mar

A canvi, l’Ajuntament aconsegueix ampliar la zona verda, reduir el nombre d’habitatges projectats, crear una nova zona d’equipaments i que es construeixi una depuradora i un nou accés des de Tossa

Cala Morisca / Google Earth

Cala Morisca / Google Earth

L’Ajuntament de Tossa té intenció d’aprovar definitivament en el ple de dijous el conveni de gestió urbanística del sector de Cala Morisca, de 32 hectàrees, signat fa uns mesos amb la propietat.

El conveni permetrà, entre d’altres coses, la construcció d’un hotel de quatre estrelles; la construcció d’una nova zona d’equipaments; completar la urbanització del sector; i ampliar l’extensa zona verda.

Aquest conveni posa fi a prop de 20 anys de conflictes. Els fets es remunten als anys 90, quan l’Ajuntament va adquirir la finca de Cala Morisca per falta de pagament. L’alcalde d’aleshores, Telm Zaragoza, va plantejar la possibilitat de construir un hotel a la zona. La proposta, però, no va prosperar, ja que, per decisió judicial, la finca va tornar als propietaris originaris, tot i que ja s’havia redactat i aprovat el Pla Parcial Cala Morisca (1998), que està recollit en el POUM actual.

A dia d’avui, el sector es troba en un avançat procés de degradació urbanística. Hi manca un sistema de clavegueram que reculli les aigües residuals que actualment s’aboquen a fosses sèptiques. Cal també un accés des del terme municipal de Tossa, ja que només s’hi accedeix des de la Urbanització URCASA de Lloret. Cal concloure el sistema viari per motius de seguretat i prevenció d’incendis, i el camí de ronda per motius turístics. Cal cedir les zones verdes a l’Ajuntament per garantir la conservació de la zona vegetal que envolta la Cala Morisca. I cal legalitzar les edificacions existents.

Tot i l’evident necessitat de posada al dia de la urbanització, els diferents intents d’execució del Pla Parcial han evidenciat la inviabilitat econòmica del projecte, atès, sobretot, a les elevades despeses d’urbanització. És per això que l’Ajuntament de Tossa s’ha plantejat una modificació del POUM sota la premissa de inclusió d’usos hotelers, que, alhora, permetrà la concentració de l’edificabilitat del sector.

A tal efecte, Ajuntament i propietat van signar un conveni en el que s’obliga a la propietat a:
-Cedir sense dret a aprofitament els terrenys de zona verda i vialitat.
-Assumir el cost de l’accés al sector des del terme de Tossa, a través de la urbanització Martossa.
-Assumir el cost d’una depuradora per al futur hotel i la resta de la urbanització.

A més, la proposta de l’Ajuntament fa que:

-Augmenti l’espai de zona verda, ja que se’n crea una de nova on abans s’hi preveia construir.
-Augmenti la superfície d’equipaments, ja que es preveuen dos espais de serveis tècnics per als dipòsits d’aigua i d’estació transformadora.
-Es regularitzi les amplades dels carrers i es traci un nou vial per evitar un cul de sac.
-Disminueixi la superfície de sòl privat per adaptar-la a la topografia del terreny.
-Es redueixi el nombre d’habitatges previstos.
-Es transformi sostre residencial en sostre hoteler.
-Es produeixi una concentració d’edificacions.

Pla Parcial 1998 (m2)                              Proposta actual (m2)
Sector                322.044,06                             322.044,06
Sol Públic          246.881,14                             252.530,62 (augmenta)
Zona Verda        216.478,63                             218.756,29 (augmenta)
Vials                    18.478,84                               20.728,99   (augmenta)
Equipaments    11.923,67                               13.045,34   (augmenta)
Sol Privat           75.162,92                               69.513,44   (disminueix)
Tot.Resid.           75.162,92                               43.158,09   (disminueix)
Hoteler                           0                                   26.355,35   (es crea)
Sostre                 33.266,64                               30.279,58   (disminueix)

Per tant, des de l’Ajuntament es considera positiu el conveni ja que s’ajusta a les determinacions del vigent POUM i preserva els interessos públics en tant que preveu una menor intervenció en el territori i no representa indemnitzacions patrimonials malgrat la reducció d’aprofitament.

Per tot això, dijous es pretén desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament el conveni. A partir de llavors, la propietat haurà de confeccionar el projecte que ha de donar compliment al conveni amb el vistiplau d’Urbanisme de la Generalitat.