Medi Ambient de Lloret fa un balanç positiu del control de tinença d’animals realitzat al 2015

Ajuntament de Lloret

Ajuntament de Lloret

A Lloret, el servei de recollida d’animals perduts i/o abandonats es realitza principalment per part dels Auxiliars de Protecció de l’Entorn i de Protecció Civil.

Quan es recull un gos o un gat es comprova si l’animal disposa de xip i d’anar identificat es contacte amb el propietari a fi de retornar-lo d’immediat.

Aquells animals que no estan identificats o que no són reclamats per les persones propietàries, són traslladats al Centre d’Acollida d’Animals de Tossa (CAAS) que és gestionat pel Consell Comarcal de la Selva.

Les dades de recollida d’animals domèstics (gossos i gats) del 2015 són molt similars a les de l’any anterior: 83 animals varen ser traslladats a les dependències del CAAS, dels quals només 3 van ser recuperats pels seus propietaris. 34 és el nombre d’adopcions que varen realitzar ciutadans de Lloret d’entre el gossos allotjats al centre.

Al llarg del 2015 consten un total de 278 actes de denúncia per infraccions de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals, de les quals 16 corresponen a incidències amb gossos de races potencialment perillosos.

En relació a aquestes actes de denúncia s’han tramitat 93 expedients sancionadors, 74 per infraccions lleus, majoritàriament per no tenir l’animal censat, identificat o no impedir-ne la fugida i les 19 restants per infraccions greus, totes elles en matèria de gossos potencialment perillosos, per no disposar de la llicència de conducció o mancar l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria.

D’aquests expedients sancionadors, 64 han acabat amb la imposició de sanció i en 29 dels casos s’han acceptat les al·legacions, principalment degut al fet que la persona denunciada hauria regularitzat la situació administrativa durant la tramitació de l’expedient.

Més de 1.000 animals censats

En l’actualitat hi ha un total de 1.011 animals de companyia inscrits en el registre municipal, dels quals 9 altes corresponen a gats, sent aquest nombre gairebé testimonial malgrat la normativa exigeix des de l’any 1.998 que els gats també han d’estar obligatòriament identificats i censats.

És rellevant el fet que prop del 68% d’inscripcions al cens s’hagin realitzat en els darrers 4 anys i el 80% de les llicències de conducció de gossos de races potencialment perilloses el últims dos anys, coincidint amb un increment del seguiment i control del compliment de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals des de les diverses seccions implicades: Medi ambient, Protecció Civil, Policia administrativa i Serveis Jurídics.

En paraules del regidor de Medi Ambient, Jordi Orobitg: «és fonamental, per garantir una adequada convivència, l’ús cívic de l’espai públic i el benestar animal aplicar amb tot rigor el marc normatiu alhora que emprenem campanyes en pro de l’adequada identificació i salut dels animals».