Santa Coloma de Farners crea un fons social per garantir el dret a l’aigua a tots els ciutadans

Es calcula que unes 150 famílies de la ciutat es podran beneficiar d’aquest ajut

 

Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Fins fa poc temps, l’accés universal a l’aigua no semblava ser un gran problema en la societat catalana. No obstant, la profunda crisi econòmica ha creat grups socials de pobresa severa. Avui hi ha percentatges significatius de població que depenen de l’assistència social.

La cobertura d’aquesta contingència, l’accés a l’ajut i les condicions de prestació han de ser objecte d’una regulació específica que permeti garantir el dret a l’aigua a tota la població. És per aquests motius que l’Ajuntament ha aprovat aquesta moció en el ple ordinari d’ahir dilluns. L’aprovació es va fer per unanimitat.

Aquest fons social es nodreix de la part municipal dels beneficis econòmics que va tenir l’any passat Aigües Colomenques, una empresa mixta que està participada en 49% per l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

Podran ser beneficiaris del fons tots els abonats al servei municipal d’abastament d’aigua que compleixin els següents requisits:

1.- Ser majors de 18 anys.
2.- Estar empadronats al municipi.
3.- Que el límits de renda anual en funció dels residents (empadronats) de l’habitatge on es produeix l’abastament sigui inferior a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya.
4.- Estar en situació d’atur o ser beneficiari d’una pensió contributiva de la seguretat social per jubilació, incapacitat permanent o viudetat. També en els casos d’una pensió no contributiva de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, per invalidesa o jubilació, o perceptors de Renda Mínima d’Inserció (PIRMI).
5.- No disposar, ni el sol·licitant ni cap persona que visqui a l’habitatge, d’altres propietats o immobles arrendats, excepte l’habitatge propi.

Es bonificarà un 50% de l’import de la quota de servei i es bonificarà un 50% de l’import del consum d’aigua del primer tram sempre que el beneficiari no superi amb el seu consum el límit establert per aquest tram (en aquests casos no s’obtindrà cap mena de bonificació, ni de la quota de servei ni del consum).
Aquest ajut es començarà a aplicar a partir del segon trimestre d’aquest any.