Maçanet guanya un plet contra l’Estat que li reportarà 767.000 euros

Una recent sentència de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem ha rafiticat una altra anterior de la Secció 8a de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid, en la qual es va reconèixer el dret de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva a ser compensat per l’Administració de l’Estat. En concret, pel concepte de les bonificacions fiscals en l’impost sobre béns immobles (IBI) gaudides per l’entitat Autopistas Concesionaria Española, S.A., en la quantitat de 767.754,88 euros, pel que fa als exercicis de 2003 a 2007.

El recurs de l’Estat no ha estat admès per raó de la quantia econòmica, ja que en cap dels exercicis citats la quota bonificada de cada liquidació supera el límit mínim de 150.000 euros fixat legalment, i això ha comportat que l’alt tribunal declari la fermesa de la primera sentència.

 

La defensa judicial de l’ajuntament ha anat a càrrec dels Serveis Jurídics del Consell Comarcal de la Selva. En un exercici en què es perllonga el context general de crisi econòmica i de reducció dels ingressos municipals, aquesta sentència representa una via de finançament extraordinària molt ben valorada pels responsables de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva.

Les bonificacions fiscals en l’IBI gaudides per Autopistas Concesionaria Española, S.A. han estat objecte d’una llarga polèmica judicial, que en l’àmbit de la comarca de la Selva va arrencar ja fa més de 12 anys, per raó de la bonificació del 95% sobre el carril de l’ampliació de l’AP-7 al seu pas per Maçanet de la Selva. El Consell Comarcal de la Selva, que exerceix la gestió tributària i recaptatòria de l’IBI per delegació de la majoria dels ajuntaments de la comarca, va considerar que la normativa en matèria d’hisendes locals no emparava el gaudi d’una bonificació en un carril de nova construcció, però les successives sentències judicials van ser favorables a l’empresa concessionària.

Des de l’any 2007, l’objecte de les reclamacions dels ens locals selvatans ha estat un altre: que l’Estat compensés els ajuntaments afectats (Maçanet de la Selva, Sils, Riudellots de la Selva i Vilobí d’Onyar) per totes les bonificacions fiscals en l’IBI de què gaudia l’empresa concessionària, que representaven un 95% de la quota de l’impost. En relació amb els exercicis de 2003 a 2007, tots aquests ajuntaments han obtingut sentències fermes que reconeixen els seus drets.

Edició i foto: José Fernández