FeSMC-UGT de Catalunya signa el Conveni Col·lectiu de Comerç General de Girona

La signatura del nou conveni permet reduir la precarietat laboral en empreses grans. Els ajudants de dependent/a assoliran l’ascens a dependent/a en 15 dies, durant els quals hauran de rebre la formació adequada a les funcions pròpies de dependent/a.

Ahir, FeSMC-UGT de Catalunya va signar el nou conveni col·lectiu de Comerç General de Girona, un conveni que avança en beneficis socials i condicions de treball, entre els quals destaquem:

1.- Vigència 2 anys (2019-2020).
2.- Increment 2019: 2,00% amb efectes 01/01/2019.
3.- Increment 2020: 1,75% amb efectes 01/01/2020 més un 0,25% del salari anual addicionat a la paga de fidelitat. Revisió tècnica en cas que l’IPC superi l’increment pactat i amb efectes d’01/01/21.
4.- Promoció professional. Els ajudants/es contractats per empreses que venguin productes elaborats o manufacturats, que únicament es venguin en els seus centres de treball o en aquells centres de treball que només venguin una marca, transcorreguts 15 dies passaran a consolidar el lloc de treball de dependent/a. Durant aquests quinze dies, l’empresa haurà de donar la formació necessària per a desenvolupar les funcions pròpies del lloc de treball de dependent/a.
5.- Paga de fidelitat: increment del 2% per al 2019 i de l’1,75% per al 2020 més un 0,25% del salari anual addicionat a la paga de fidelitat.
6.- Plus d’imatge i presència: increment del 2% per al 2019 i de l’1,75% per al 2020.
7.- Adequació a la legislació vigent.

FeSMC-UGT de Catalunya considera que és un conveni positiu per al conjunt dels treballadors i treballadores del sector, avança en drets socials, garanteix el poder adquisitiu i permet que l’increment se situï per sobre de la inflació.

Per tot això, FeSMC-UGT de Catalunya defensa que la signatura del conveni és molt positiva, representa una millora de les condicions de treball i la qualitat i qualificació dels treballadors i treballadores d’aquest sector. Alhora, l’acord segueix els continguts de l’AIC i l’AENC signats recentment.

FeSMC-UGT de Catalunya també vol destacar la posició mantinguda per la patronal durant la negociació que, tot i ser dura en la taula negociadora, ha tingut prou capacitat per assolir aquest acord, sent conscient de la realitat del sector, sumant esforços per a aconseguir un conveni d’avanços.