L’alcalde de Blanes dóna a conèixer el nou cartipas municipal

  • L'equip de govern de Blanes, ahir a la tarda al despatx de l'alcalde Josep Marigó

    L’equip de govern de Blanes, ahir a la tarda al despatx de l’alcalde Josep Marigó

    S’ha fet una reorganització dels departaments per àrees

  • Es crea el Consell de Direcció Executiva, amb els cinc responsables tècnis i l’alcalde

Abans de signar els decrets corresponents, l’alcalde de Blanes, Josep Marigó, ha tramès als regidors i al personal de l’Ajuntament la nova distribució del cartipàs municipal i de la organització municipal de les àrees.

L’alcalde ha volgut fer coincidir la redistribució de les responsabilitats polítiques per posar en marxa una nova organització de les àrees tècniques i administratives municipals que millori la coordinació interna, l’efectivitat de la gestió pública i dels serveis a la ciutadania.

Pel que fa al nou cartipàs del govern municipal, destaca el fet que només hi haurà un tinent d’alcalde, Nicolás Laguna, i que la resta de regidors i regidores també formaran part de la Junta de Govern Local. A banda d’això, els membres de l’equip de govern es reuniran setmanalment sota la presidència de l’alcalde per marcar les estratègies i prioritats.

L'alcalde Josep Marigó

L’alcalde Josep Marigó

A l’hora de pensar la nova distribució de responsabilitats polítiques s’han corregit disfuncions anteriors que s’havien detectat, com per exemple els temes de “fires i mercats” que estaven gestionats per separat en dos departaments (Promoció de la Ciutat i Activitats) i que ara dependran del d’Activitats.

També s’han buscat majors sinèrgies entre les responsabilitats d’un mateix regidor per a una millor coordinació, com ara el bloc de medi ambient i protecció civil per gestionar temes forestals contra incendis, així com els serveis de platges. Un altre exemple és el bloc que formen cultura i festes, promoció de la ciutat, atenció ciutadana i la ràdio municipal.

Creació del Consell de Direcció Executiva

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Quant a l’organització municipal de les àrees, cal destacar la creació del Consell de Direcció Executiva, format pels responsables tècnics de les cinc grans àrees: Àrea d’Administració General, Àrea Econòmica, Àrea de Coordinació Interadministrativa, Àrea de Territori i Àrea d’Acció Social.

Aquest consell es reunirà setmanalment, serà dirigit per l’alcalde i la seva funció és la coordinació general dels departaments. També, impulsar mesures de millora dels circuïts i procediments administratius, així com totes les accions que es considerin necessàries per a una major eficàcia i eficiència en els serveis als ciutadans.

Potenciar l’administració electrònica

Una altra de les fites que es vol assolir en un primer moment és l’agilització dels tràmits administratius interns mitjançant les noves tecnologies per potenciar l’administració electrònica i la «carpeta ciutadana». Aquesta eina ha de permetre a la ciutadania consultar i fer els tràmits que calgui a través de la xarxa.

Funcions de l'alcalde i dels regidors del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Blanes

Funcions de l’alcalde i dels regidors del grup municipal socialista a l’Ajuntament de Blanes

Organització municipal de les àrees

Organització municipal de les àrees