Ordre del dia del ple de gener de l’Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de gener. Començarà demà dijous a les 20 hores.

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors corresponents als dies 29 de novembre de 2012, 13 de desembre de 2012 i 20 de desembre de 2012.
2. Donar compte de sentències judicials i altres escrits d’interès.
3. Donar compte del decret de modificació del Cartipàs Municipal per al mandat 2011-2015.
4. Donar compte de la modificació en la composició del Grup Municipal PSC.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General d’Hisenda i Patrimoni
5. Autorització de les tarifes per a 2013 de l’empresa gestora del servei de transport urbà de viatgers.
6. Contracte amb Aigües Ter Llobregat per a l’establiment de les condicions de subministrament del Servei d’abastament d’aigua en alta, aplicables al municipi de Blanes. Aprovació del Reglament del servei.
7. Sol·licitar al Consell Comarcal de la Selva la inclusió de la gestió del retorn del cànon sobre la deposició de residus municipals, recollida selectiva en deixalleria, en l’àmbit de la delegació de competències de gestió de residus municipals.
8. Aspectes referents a la delegació de competències a favor del Consell Comarcal de la Selva en matèria de gestió tributària, inspecció i recaptació en període voluntari i executiu.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General i d’Urbanisme
9. Aprovació del Text refós de les modificacions puntuals i correcció d’errors materials del POUM.
10. Aprovar l’execució de les obres de clavegueram, aigües pluvials i abastaments d’aigües potables del Projecte d’Urbanització del carrer Colom i entorns de la Vila de Blanes” per part d’Aigües de Blanes SA.

II Part de control
11. Moció que presenta el grup municipal de CiU per reclamar a l’Estat espanyol que no centrifugui el seu dèficit a Catalunya.
12. Moció que presenta el grup municipal de CiU de Blanes d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya.
13. Moció que presenta el grup municipal d’EUIA-ICV de Blanes, contra l’extracció i prospecció de gas i petroli a les comarques gironines.
14. Moció que presenta el grup municipal d’EUIA-ICV de Blanes, per tal de redactar una ordenança que reguli la cessió d’espais municipals a empreses.
15. Precs i preguntes.