L’equip de govern de Blanes fa balanç del primer any de mandat

L’actual equip de govern de Blanes

Al llarg dels darrers anys, 2000-2011, l’Ajuntament de Blanes ha anat millorant i assumint serveis amb els recursos econòmics de què disposava, ha afrontat les inversions amb crèdits bancaris i el funcionament ordinari amb recursos propis.

Es tracta de serveis com ara la Biblioteca Comarcal, el Teatre de Blanes, les dues noves escoles bressol municipals –La Plantera i Can Borell-, les noves línies d’autobús, la Ciutat Esportiva, els serveis d’atenció a col·lectius desafavorits, suport a competències de la Generalitat –Pla Educatiu d’Entorn, Unitat d’Escolarització Compartida, entre d’altres- i un llarg etcètera.

La tresoreria, sobretot entre els anys 2003 al 2007, a causa del retard en el pagament de les subvencions de les administracions superiors, es gestionava amb pòlisses de crèdit que les entitats bancàries facilitaven anualment sense problemes.

Entre els anys 2007-2008 s’inicia la crisi econòmica general i els ingressos disminueixen considerablement –sobretot a partir del 2008- amb una davallada molt gran de les transferències de l’Estat i de la Generalitat, i amb una reducció dràstica dels ingressos generals, sobretot de les llicències urbanístiques i d’activitats. Mentrestant, la despesa dels serveis contractats no es redueix amb la mateixa proporció que els ingressos.

Això provoca un tancament negatiu de l’any 2008 i un Pla de Sanejament, que la Generalitat autoritza, que permet obtenir un crèdit de 6,5 milions d’euros (M€) per pagar a proveïdors.

L’any 2009 també es tanca en negatiu, ja que les despeses no s’han reduït suficientment i els ingressos han seguit disminuint.

L’any 2010 es tanca en positiu gràcies a l’aportació de 4 M€ de la nova empresa de neteja i recollida d’escombraries.

L’any 2011 es torna a tancar en negatiu i, a finals d’any, el Govern de l’Estat, sorgit de les eleccions generals de 2011, inicia una presa d’acords que marquen a partir d’aquell moment un control estricte de la despesa, una previsió realista i factible dels ingressos i una sèrie de mesures econòmiques d’obligat compliment.

Des de la presa de possessió del nou govern municipal el juny de 2011 -tot i no tenir pressupost i funcionar amb el pressupost prorrogat de l’any 2010-, l’equip de govern ordena restringir al màxim la despesa i comença a prendre mesures de reducció de serveis -i, per tant, de despesa-, que tindran els seus efectes en anys posteriors.

Es tracta d’efectes com ara la reducció de la despesa no compromesa en general –Festa Major, contractes de serveis, etc-; la reducció de la plantilla de l’empresa municipal Mitjans de Comunicació Municipals de Blanes SA de 10 a 2 treballadors; el no cobriment de les baixes o de les jubilacions del personal, etc. Alhora, també proposa unes ordenances fiscals per a l’any 2012 que, en general, aplica l’IPC, llevat de l’IBI que es va augmentar un 8% i que més tard el govern de l’Estat va incrementar un 10% més de manera transitòria per al 2012 i per al 2013.

Entrat l’any 2012, el Govern de l’Estat va aprovar, entre d’altres, el Reial Decret Llei de «pagament a proveïdors de les entitats locals». Aquesta llei va obligar -i, alhora, possibilitar-, que l’Ajuntament pogués fer front a pagaments endarrerits a proveïdors, i més concretament a factures de proveïdors fins al 31 de desembre de 2011.

Com ja es va fer públic el més de març, l’import econòmic del Pla d’Ajust que l’Ajuntament va presentar era de 14 M€. El pla contenia les mesures concretes de contenció de la despesa i també de generació d’ingressos en un marc d’estricte realisme.

Finalment, després de l’aprovació del Pla d’Ajust per part del Ple primerament i de l’Estat després, l’Ajuntament va signar els crèdits bancaris corresponents i en aquests moments els proveïdors inclosos en el mencionat pla ja han cobrat.

En paral·lel, també es van prendre diverses mesures importants com és la d’actualitzar els preus públics de les Escoles Bressol, mesures d’optimització del transport públic per reduir-ne el dèficit i la suspensió de determinats beneficis laborals del conveni amb el personal.

Amb això, i fer finalitzar aquests antecedents, el 7 de juny es va aprovar el Pressupost Municipal 2012 amb els vots a favor del PSC i de CiU.

Feina feta – Temes més importants treballats durant el primer any del mandat

Transparència i participació ciutadana

El Ple, en la sessió ordinària del mes setembre de 2012, va aprovar per unanimitat un acord institucional que literalment deia: Davant de la greu situació econòmica global que afecta tots els municipis i hipoteca les accions que aquestes estem portant a terme en benefici de la ciutadania.

Es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent acord:

Primer.- Manifestar la voluntat política dels Grups Municipals de consensuar amb responsabilitat el marc de les decisions que cal prendre per assegurar el futur de la nostra ciutat.

Segon.- Mantenir una reunió quinzenal de Junta de Portaveus per fer el seguiment de l’evolució econòmica municipal i per examinar i consensuar, si s’escau, les mesures a prendre. L’alcalde elaborarà i presentarà a la referida Junta de Portaveus les propostes encaminades a pal·liar els dèficits i els desequilibris econòmics existents.

– Al llarg d’aquest període s’han fet una vintena de Juntes de Portaveus amb tota la documentació econòmica i amb les propostes per fer possible la viabilitat del nostre Ajuntament.

– S’han fet reunions entre el govern i cada un dels grups de l’oposició per separat per estudiar temes concrets i, en alguns casos, intentar arribar a acords.

Transparència i participació ciutadana

S’han constituït les comissions següents:

– D’activitats. Formada per les associacions de veïns per tal de coordinar les activitats i fomentar el teixit social.

– De via pública i manteniment. Formada per les entitats veïnals per fer un seguiment de l’estat de la via pública, de les queixes ciutadanes, marcar prioritats i promoure campanyes de sensibilització.

– De la Festa Major. Amb membres de totes les entitats per tal de col·laborar en l’organització de la Festa Major 2012.

– Inici del treball de les taules del comerç, del turisme i de la indústria.

– Elaboració del Pla de Joventut 2012-2015 mitjançant debats participatius.

– Comissió de Formació, que ha fet un important treball per tenir una oferta de formació ocupacional coordinada i més diversificada, i que ha elaborat un mapa de l’oferta formativa a Blanes.

– Treball participatiu amb els diferents sectors econòmics del municipi.

Tranparència i informació al treballadors municipals

A part de les reunions de les meses de negociació oficials i de les reunions amb els representants sindicals, s’ha treballat el trasllat directe de la informació a través de:

– Reunions informatives periòdiques amb els caps i responsables tècnics de les diferents àrees per exposar la situació econòmica municipal, per coordinar accions internes, etc.

– Assemblea amb tots els treballadors municipals al Teatre de Blanes per tal d’exposar-los la situació econòmica municipal i les línies de treball del govern municipal.

– Assembles de treballadors (5) per exposar-los les causes de la situació econòmica municipal, les mesures de restricció de la despesa i les mesures de millora dels ingressos. En especial, es van tractar les mesures de suspensió de determinats beneficis del conveni col·lectiu que els afectaven.

Redució de la despesa

– Reducció i supressió de lloguers (Casa del Poble, locals de Serveis Socials dels Pins, local de la UEC, lloguers de locals socials, etc).

– Optimització dels espais municipals per evitar lloguers (trasllat de l’Àrea de Cultura i Festes a la Casa Saladrigas, reorganització de l’AMIC, l’OMIC i el servei del padró municipal, etc).

– Reducció de la despesa de festes. (Festa Major, Reis, Carnestoltes,…)

– Reducció dels dies del concurs de focs.

– Reordenació del Transport Públic.

– Reducció negociada de la factura telefònica.

– Concentració dels contractes de jardineria i reducció de la despesa general.

– Nova regulació horària dels fanals i reducció dels punts de llums a la via pública.

– Actualització de les taxes i dels preus públics (aigua, escombraries, escoles bressol, etc).

– Canvi de la gestió del Casal d’Estiu per buscar el millor preu al ciutadà i evitar el dèficit econòmic municipal.

– S’ha iniciat el procés licitatori pel contracte de la neteja de les dependències municipals amb una reducció d’un 25% del seu cost.

– Pràctica suspensió de les subvencions.

– Canvi de gestió del teatre de Blanes.

Augment dels Ingressos

– Concursos públics per obtenir ingressos atípics: quioscos de gelats (140.000 €), publicitat a la via pública (30.000 €), vending a les dependències municipals (20.000 €), zones blaves d’estiu/tardor (141.000 €), subhasta d’un vehicle (14.000 €), etc.

– Lloguers de la Ciutat Esportiva i dels camps de futbol municipals.

– 3,2% d’augment general de les ordenances.

– 8% d’augment municipal de l’IBI més el 10% d’augment estatal obligatori de l’IBI per als anys 2012 i 2013.

Foment de l’economia local

– Campanyes de dinamització comercial i d’accions promocionals del municipi:

– La de Nadal entre l’Ajuntament i l’Associació de Botiguers de Blanes Centre.

– BLANES 12 entre l’Ajuntament, l’ABBC, l’Associació d’Hostaleria i altres sectors.

– Organització de grans events a la Ciutat Esportiva:

– Campionat d’Europa de Patinatge.

– Campionat Autonòmic de Voleibol.

– Campionat de Catalunya Universitari.

Altres accions

– Compromís amb la Generalitat per a la construcció de l’escola Sa Forcanera. Aprovació del projecte i llicència urbanística atorgada.

– Foment de la difusió de la formació reglada i no reglada.

– Campanyes per al foment de la recollida selectiva orgànica porta a porta.

– Inauguració del Port (Obra de Ports de la Generalitat).

– Col·laboració amb la Generalitat per a l’atorgament de 6 pisos amb protecció oficial (2 de lloguer amb opció de compra i 4 de lloguer).

– Acció pilot per la conciliació de l’oci nocturn amb el descans veïnal a la zona dels Pins.

– Pla Local de l’Habitatge.

– Pla Local de Joventut 2012-2015.

– Pla de civisme.

– Fira d’intercanvi.

– Elaboració d’inventaris dels equipaments municipals, locals socials,…

– Condicionament de la planta baixa de Morralla i inici d’una programació d’activitats regulars cogestionades.

– Inauguració de l’escultura Treball de Formigues (activitat sense cost).

– Conveni amb l’Ajuntament de Girona en referència al guanyador del concurs de focs de la festa major.

Conclusions

És evident que, a més del seguit d’accions (les principals) portades a terme durant aquest primer any, n’hi a d’altres a les quals també s’ha hagut de fer front. La més destacada va ser la crisi causada pels aiguats de l’octubre de 2011 a la Riera de Blanes i al bloc de pisos que va haver de ser desallotjat, apuntalat i reparat.

La situació econòmica i social comporta un canvi de “xip” en la gestió pública. Per una banda, hem de saber administrar bé els limitats recursos econòmics de què disposem i, per l’altra, hem de ser proactius per afavorir la creació de llocs de treball i d’oportunitats, així com ser transparents en les accions i decisions que es duen a terme.