Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes d’agost

Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes d’agost. Se celebrarà a la sala de plens el dijous 31 d’agost a partir de les 19 hores.

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1.- Aprovació de l’acta de les sessions anteriors corresponents als dies 29 de juny de 2017 i 20 de juliol de 2017.

2.- Presa de possessió del regidor de la CUP Joan Rota Hübenthal.

3.- Donar compte del decret d’Alcaldia número 2017001298, de 25 d’agost, de formalització d’una operació de préstec amb l’Institut Català de Finances per un màxim de 16.086.554,78 euros.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda

4.- Acord de sanció de l’expedient número 00001363/2017 incoat per infracció de l’article 51 apartat 3 de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i control d’animals.

5.- Declarar d’interès i utilitat municipal les obres de reforma de l’Escola Ventijol.

6.- Modificació d’un conveni per a la cessió d’ús d’un terreny per a la instal·lació d’un equip de telecomunicacions

7.- Aprovació inicial de l’avantprojecte de l’ordenança reguladora de les autoritzacions d’ocupació de la via pública amb terrasses i vetlladors.

II Part de control

8.- Moción del grupo municipal de Ciutadans de Blanes solicitando que el Ayuntamiento se persone como acusación particular en el caso Aigües de Blanes.

9.- Moció que presenten els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa de Blanes i Batega per Blanes per augmentar en els pressupostos generals de l’Estat 2017 l’assignació destinada per a la lluita contra la violència de gènere i les polítiques d’igualtat.

10.- Moció que presenten els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa de Blanes i Batega per Blanes per un pla de recuperació del barri de Valldolig.

11.- Moció que presenten els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa de Blanes i Batega per Blanes per una moratòria en la implantació de nous supermercats a Blanes.

12.- Precs i preguntes.