Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del proper dijous

El ple se celebrarà el dijous 23 de febrer a partir de les 20h. a la Sala de Plens de l’Ajuntament

I Part – resolutiva Propostes de Secretaria

1.-  Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 26 de gener de 2012.

2.-  Donar compte de resolucions judicials i d’altres temes d’interès municipal

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General i d’Urbanisme

3.-  Expedient de Contractació número 230/2012 relatiu a l’atorgament d’autorització municipal per a l’explotació de quioscs de gelats a les platges de Blanes.

4.-  Aprovació inicial del projecte de modificació puntual del POUM en l’àmbit del Pla de Millora Urbana (P.M.U.) “Paradís–Avinguda Europa”.

5.-  Aprovació derogació Reglament de Parelles de Fet.

6.-  Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 de febrer de 2012 d’aprovació del Pla Local de l’Habitatge de Blanes

7.-   Aprovació   de la modificació de l’ordenança reguladora del servei de taxi

II PART DE CONTROL

8.-  Moció presentada pel grup municipal d’EUiA-ICV amb motiu del dia internacional de les dones.

9.-  Moció presentada pel grup municipal d’EUiA-ICV per a la constitució del servei municipal d’intermediació hipotecària de Blanes.

10.-  Moció presentada pel grup municipal d’EUiA-ICV per exigir els pagaments dels deutes del Govern de la Generalitat amb l’Ajuntament de Blanes.

11.-  Moció presentada pel grup municipal d’EUiA-ICV en contra de la reforma laboral imposada pel Govern de l’Estat.

12.-  Precs i preguntes.