Moció d’ICV-EUiA de Blanes per demanar la creació d’un servei municipal d’intermediació hipotecària

El regidor Joan Salmerón defensarà la moció

El Grup Municipal de ICV-EUiA a l’Ajuntament de Blanes presentarà el proper dijous, durant la celebració del ple de l’Ajuntament de febrer, aquesta moció que reproduïm en la seva integritat:

En el darrer ple de gener de l’Ajuntament de Blanes va quedar palès el suport unànime de tots els grups municipals en pro de solucionar i treballar per la defensa del dret a l’habitatge de tots els ciutadans i ciutadanes de Blanes. És urgent i necessari continuar concretant les mesures i propostes que aturin el patiment de moltes famílies de la nostra ciutat, afectades per desnonaments i hipoteques de per vida.

La pèrdua de l’habitatge habitual per a entre 3 i 4 desnonaments setmanals a Blanes, dada que s’ha quintuplicat des del 2007, ens ha de portar a trobar vies concretes de solució. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial es preveu que a Catalunya, els anys 2011 i 2012 hi puguin haver entre 40.00 i 50.000 execucions hipotecàries més.

Aquest fenomen es pot acabar convertint en una de les conseqüències més greus de la crisi actual, que generi més conflictivitat i exclusió social. Però que alhora que vagi generant grups socials que quedin apartats de l’activitat social i econòmica del nostre país, sense noves oportunitats per formar part de les xarxes .

A la majoria de països europeus les seves legislacions, des de fa ja molts anys, tenen regulades les normatives sobre el dret a l’habitatge. I també estan regulades les situacions de sobrendeutament personal i deute hipotecari de les persones físiques , quan el deutor és de bona fe (per causes sobrevingudes) i el bé hipotecat és l’habitatge habitual, en la direcció de promoure les segones oportunitats,  de manera contrària al cas espanyol i català. En canvi, a l’estat espanyol, les persones que es troben en cas d’impagament veuen la pèrdua del seu habitatge així com una situació financera de dificultats sovint irresoluble de per vida.

Protesta en una entitat bancària contra el desnonaments per impagament de la hipoteca

L’execució hipotecària per impagament del crèdit hipotecari té per tant unes conseqüències catastròfiques de per vida per a una part important de persones de les nostres ciutats i en canvi les entitats financeres veuen preservats tots els seus interessos de negoci.

Com en tants altres temes, els Ajuntaments, l’administració més propera, rebem en primer lloc les dramàtiques conseqüències d’aquests fets, en forma de desnonaments i de gent necessitada d’habitatge, que sovint ens demanen una solució. Així els ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans i ciutadanes; en segon lloc perquè en ple context de crisi, quan els recursos són més escassos que mai, reben totes les peticions d’ajuda de les persones i famílies empobrides.

La intermediació és un procés que facilita la comunicació entre les parts deutora i l’entitat financera per trobar una solució abans que es produeixi una demanda d’execució hipotecària. El servei facilita la informació i assessorament des de la perspectiva legal.

En aquest sentit, la creació del Servei Municipal d’Intermediació Hipotecària (OMIH), com els que s’estan creant a les ciutats de Barcelona, Terrassa o Mataró, serien un bon instrument per mediar en els processos de desnonaments que s’originin a la nostra ciutat.

L’Ajuntament de Blanes disposa de serveis d’habitatge com són la Borsa de Mediació per al Lloguer Social,  serveis d’informació que gestionen adjudicacions d’habitatges de promoció pública…
El servei d’intermediació hipotecària podria tenir cabuda en aquests serveis mitjançant la contractació d’un advocat que desenvolupés les funcions d’informació, assessorament i intermediació.

Per aquestes raons:

El Grup Municipal d’Esquerra Unida i Alternativa- Iniciativa per Catalunya Verds insta al govern municipal:

Primer: la creació d’un Servei d’Intermediació Hipotecària a la ciutat de Blanes.

Segon: Gestionar amb el Col•legi d’Advocats de Girona, la subscripció d’un acord de col•laboració pel funcionament del servei.

Tercer: Que aquesta servei estigués inclòs dins els serveis de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social.

Quart:  Iniciar el procés de selecció de l’assessor jurídic (advocat) pel desenvolupament de les funcions assignades al servei.

Cinquè: Que estigués directament vinculat a comissions de participació integrades per entitats com la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca a Blanes o Càritas.

Sisè: Els principals objectius d’aquesta oficina serien els següents:
. Assessorar les famílies en risc d’execució hipotecària i desnonament.
. Negociar alternatives amb les entitats financeres.
. Plantejar mesures correctores que permetin mantenir el pagament de les quotes hipotecàries i evitin l’inici dels processos hipotecaris.
. Atendre casos en els que ja està en marxa un procediment judicial d’embargament.
. Negociar alternatives al desnonament, molt més barates que entrar en un procés judicial: ajornaments, dacions en pagament com a vehicle per a un lloguer social, etc.
. Crear una reserva a la Borsa d’habitatges de lloguer social que gestiona l’ajuntament (mitjançant un sistema de baremació específic que prioritzi les famílies en situació d’execució hipotecària) per poder atendre el casos en els que s’executi l’embargament i per tant la família quedi al carrer.
. Elaborar un reglament de funcionament que presentarà al Ple municipal.

Setè: Donar trasllat d’aquests acords a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i altres associacions directament vinculades amb el tema a la ciutat de Blanes,  el Col•legi d’Advocats de Girona, entitats bancàries que operin a Blanes i agents immobiliaris i administradors de finques de la ciutat.