Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes d’aquest dijous

Ordre del dia del Ple de l’Ajuntament de Blanes – 26 de gener a 20h.

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria


1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 22 de desembre de 2011.
2.- Donar compte de resolucions judicials i d’altres temes d’interès municipal.
3.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local núm. 11/041-040, de  15 de desembre de 2011, d’aprovació de les normes particulars del procés d’adjudicació de 6 habitatges amb protecció oficial.

PROPOSTES D’ACORD DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I D’URBANISME.

4.- Esmenar error material en l’acord adoptat pel Ple municipal de 12/12/2011 en el sentit de d’incorporar a les facultats delegades al Consell Comarcal de la Selva la de gestió i recaptació de la taxa pel servei de recollida de vehicles.
5.- Declaració de compatibilitat sol·licitada per part de funcionària d’aquest Ajuntament.

 

II  Part de control

6.- Moció que presenta el grup municipal  d’EUiA-ICV en col·laboració amb La Plataforma “ Afectats per la hipoteca” per instar al Govern de l’Estat a modificar la Llei Hipotecària amb la finalitat de regular la dació en pagament retroactiva i adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments per motius econòmics i garantir el dret a l’Habitatge.

7.- Moció que presenta el grup municipal d’EUiA-ICV per demanar a la Generalitat de Catalunya la cessió a l’Ajuntament de Blanes del 75% de la recaptació de la taxa turística als establiments del municipi.

8.- Moció que presenta el grup municipal PP per demanar l’esforç pressupostari i infraestructural necessari pel desenvolupament turístic de la població de Blanes.

9.-  Precs i preguntes.