Moció d’ICV-EUiA i Batega per Blanes per demanar una Taula de treball sobre el Delta de La Tordera

Foto: Xavier Pou

Arxiu Blanesaldia.com / Xavier Pou

Text de la moció que presenten avui al ple de l’Ajuntament de Blanes els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes per la protecció i gestió conjunta del delta de la Tordera.

El Delta de la Tordera és una àrea de 312,22 hectàrees que s’estenen entre els municipis de Blanes, Malgrat de Mar, Tordera i Palafolls. Malgrat el seu estat de degradació, segueix suposant una important reserva natural i un gran recolzament al moviment migratori de les aus en els seus fluxes.

Tanmateix, l’equilibri i correcta gestió del curs fluvial en el seu tram baix és imprescindible per a la dinàmica litoral, ja que el riu Tordera és la font i origen de les platges de Blanes i l’Alt Maresme.

En la darrera dècada, la Platja de S’Abanell, dins del terme municipal de Blanes, ha patit un greu problema d’erosió que, en els darrers anys, s’ha accentuat encara més i cronificat en el temps, formant part de l’agenda social i turística del poble la gestió a cada temporada d’estiu del problema de manca de sorra les platges.

A més del problema mediambiental que pateix al no desenvolupar la funció natural de platja com a sistema dunar, suposa un problema de protecció de les infraestructures que depenen directament de la platja, com són el Passeig de Mar, i els establiments i habitatges a primera línia de Mar.

En els darrers anys, hi ha hagut actuacions per part dels diferents equips de govern i administracions superiors per tal de mitigar aquest problema, fent aportacions de sorra mitjançant draga o cantera per recuperar part de la platja, cada any en llocs diferents o mitjançant estratègies i sistemes també diferents, però tanmateix hi ha hagut actuacions que han sigut perjudicials per a la recuperació natural de l’espai.

L’any 2007, un grup d’experts redacta l’Informe sobre el estado de la Playa de S’Abanell, en el qual se’n fa una diagnosi i una presa en consideració de diferents solucions estructurals per a arranjar el problema de la pèrdua de sorra de la platja i que suposen canvis de gestió i actuacions en la zona del Delta.

El Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines, aprovat per la Diputació de Girona, va proposar la inclusió del Delta de la Tordera i el seu curs fluvial baix en les figures de protecció PEIN, així com la necessitat de la redacció d’un Pla Especial de Protecció del Paisatge i del Medi Natural, així com la revisió de les figures de planejament urbanístic que afecten al seu entorn.

El Ple Ordinari de 30 de maig de 2013, l’Ajuntament de Blanes va aprovar la creació de la Taula del Delta de la Tordera, amb la participació dels Ajuntaments de Blanes, Malgrat, Tordera i Palafolls, així com les associacions d’hostaleria d’ambdós municipis costaners, i les entitats mediambientals de la zona. També hi eren convidats Costes de l’Estat, i l’ACA. Malgrat haver-se aprovat per unanimitat, no es va reunir mai.

Donat que l’afectació de les diferents mesures que es proposen afecten a diferents administracions, municipis i propietats, se’n deriva la necessitat de crear un lloc de trobada on coordinar accions, mètodes i finançament de les actuacions.

L’actual situació de degradació i pressió constant dels actors públics i privats sobre l’espai deltaic fa necessari la planificació conjunta i territorial de l’espai, la coordinació de les actuacions com el camí fluvial proposat tant per vianants com ciclistes, així com les actuacions de sensibilització natural i la seva recuperació.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

Primer. La creació i convocatòria d’una Taula de treball sobre el Delta de La Tordera, en què hi tinguin representació l’Ajuntament de Blanes, Malgrat, Tordera i Palafolls; l’Agència Catalana de l’Aigua; la Direcció General de Costes, una representació del CEAB; entitats mediambientals, i representació dels propietaris de càmpings afectats a banda i banda del riu.

Segon. Que aquesta Taula de treball sobre el Delta de La Tordera tingui com a objecte, entre d’altres, la redacció i estudi d’un pla d’actuació integral de recuperació del Delta de La Tordera i la Platja de S’Abanell, que contempli les mesures necessàries per retornar l’equilibri al Delta de La Tordera i la platja, així com coordini les figures de planejament i protecció conjunt del Delta.

Tercer. Traslladar i notificar el present acord a les administracions anteriorment citades.