Ordre del dia del ple extraordinari de l’Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple extraordinari de l’Ajuntament de Blanes, que començarà avui dilluns 14 de març a partir de les 20 hores a la sala de plens de l’Ajuntament

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria 

1. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016000351 referent a la constitució de la Junta de Govern Local i assignació de competències. Expedient 2347/2016 Cartipàs municipal.

2. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016000352 referent al nomenament de tinents d’alcalde i delegació de competències de l’alcalde a favor dels regidors. Expedient 2347/2016 Cartipàs municipal.

3. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016000368 referent a l’adscripció de regidors dels grups municipals a la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda, a la Comissió Especial de Comptes i a la Comissió Especial de Transparència i Bon Govern.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda

4. Aprovació de l’Avanç de Planejament de la Revisió del POUM de Blanes

5. Aprovar la modificació del règim de dedicacions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.