Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de febrer

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes, corresponent al mes de febrer. Es farà el dijous dia 25 a partir de les 19 hores.

I Part resolutiva – Propestes de Secretaria 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 28 de gener de 2016.
2. Presa de possessió del senyor Mario Ros Vidal i de la senyora Dafne Galvany Rossell com a regidors de l’Ajuntament de Blanes.

3. Donar compte de sentència judicial.

Propostes d’acord de la Comisssió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda

4. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.
5. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a la concessió de llicència d’ús privatiu de domini públic per a la instal·lació de màquines de vending, mitjançant procediment obert.
6. Modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball 2016 de l’Ajuntament.
7. Redacció del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) dins del programa del Pla d’Acció de l’Agenda 21.

II Part de control

8. Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA per habilitar per lloguer social els pisos municipals de Carles Faust.
9. Moció que presenta la Confraria de Pescadors de Blanes per sol·licitar recolzament a la situació actual que pateix el sector pesquer en la regulació de les vedes o parades biològiques.
10. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per demanar el desenvolupament d’un Protocol Educatiu contra la transfòbia i l’assetjament escolar per identitat de gènere.
11. Moció que presenta el grup municipal de la CUP de Blanes per encetar un debat ciutadà per definir col·lectivament el model de poble.
12. Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes, contra el tancament de dues línies de P-3.
13. Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes, amb motiu de la celebració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, per un planeta 50/50 al 2030.
14. Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes, sobre l’Estat del Consorci de Salut Maresme La Selva i de l’Hospital Comarcal de Blanes i les mesures a prendre.
15. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans sobre el Reglament d’ús lingüístic.
16. Precs i preguntes.